Byla Taipingská vzpoura nejsmrtelnější válkou 19. století?

Byla Taipingská vzpoura nejsmrtelnější válkou 19. století?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Podle Wikipedie:

Bez tehdejšího spolehlivého sčítání lidu jsou odhady nutně založeny na projekcích, ale nejvíce citované zdroje uvádějí celkový počet úmrtí během 15 let povstání na zhruba 20-30 milionů civilistů a vojáků. Většina úmrtí byla přičítána moru a hladomoru.


Ano.

Wikipedia vede seznam „Válek a antropogenních katastrof způsobených mýtným“. Zde jsou záznamy z 19. století s nižšími a horními odhady počtu obětí.

 1. Taiping Rebellion (20-100 milionů)
 2. Napoleonské války (3,5-7 milionů)
 3. Shaka's Conquests (1,5-2 miliony)
 4. Du Wenxiu Rebellion (0,8-1 milionů)
 5. Americká občanská válka (0,67-0,85 milionu)
 6. Čerkeská genocida (0,4-0,5 milionu)
 7. Paraguayská válka (0,3-1,2 milionu)

Nejnižší odhad povstání Taiping je mnohem vyšší než horní odhad pro jakýkoli jiný konflikt 19. století. Samozřejmě není divu, že k největší antropogenní katastrofě 19. století došlo v Asii, když se vezme v úvahu, že Asie byla mnohem lidnatější než zbytek světa dohromady:

(zdroj)


Věk revoluce

Na počátku 19. století již dostupná půda nedokázala udržet rostoucí populaci a neexistoval žádný průmysl, který by přebytečnou pracovní sílu absorboval. Přírodní katastrofy ve 40. letech 19. století podél údolí Žluté a Jang -c '(Yangtse) dále devastovaly ekonomiku.

Politicky byla dynastie Čching na ústupu, což se projevovalo všudypřítomnou korupcí mezi byrokracií. Porážka Velké Británie v první anglo-čínské opiové válce dále zdiskreditovala dynastii a dostala do popředí latentní anti-manchuské nálady mezi většinou čínských Číňanů.


Povstání Taipingů vedl Hong Xiuquan (Hung Hsisu-chuan), jehož ambice složit státní zkoušky a připojit se tak k elitní byrokracii byla potlačena opakovanými neúspěchy. Zatímco v Kantonu čekal na zkoušky, potkal protestantské křesťanské misionáře, kteří mu poskytli náboženské traktáty.

Později jejich sdělení ztotožnil s vizemi, které zažil v deliriu během nemoci poté, co počtvrté nezvládl zkoušky. Tvrdil, že je druhým Božím synem a mladším Ježíšovým bratrem a dále uvedl, že mu Bůh svěřil misi zbavit svět démonů a vytvořit na Zemi nebeské království.

Hong krátce studoval s americkým misionářem, získal nějaké znalosti o Starém zákoně, ale nebyl pokřtěn. V roce 1844 založil Společnost uctívačů Boha a začal kázat svou verzi křesťanství mezi chudými lidmi v provincii Guangxi (Kwangsi) v jižní Číně.

Neúspěšný pokus vlády Qing potlačit hnutí v roce 1850 vzbudil vzpouru. Hong se poté prohlásil za Nebeského krále a jeho hnutí Taiping Tianguo (Taiping t ’ienkuo) neboli Nebeské království velkého míru.

Jeho přední poručík Yang Xiuqing (Yang Hsiu-ch ’ing), který prohlašoval, že je třetím synem Boha a Ducha svatého, se stal východním králem, zatímco ostatní podporovatelé dostali hodnosti jako menší králové a šlechtici. Taipingská armáda se těšila obrovskému úspěchu, když pochodovala na sever, což vyvrcholilo zajetím Nanjingu (Nanking) v roce 1853 bylo přejmenováno na Tchien -ťin neboli nebeské hlavní město, ale hnutí se nepodařilo prosadit severně od údolí Yangzi.

Počáteční úspěch Taipingu lze přičíst přitažlivosti jeho mesiášského poselství, převládající náladě proti Manchu v jižní Číně, přísné vojenské disciplíně mezi jejími jednotkami a příslibu sociálních a ekonomických reforem.

Reformy na papíře zahrnovaly znárodnění půdy a její rozdělení mužům a ženám, nový kalendář, rovnost mezi pohlavími, přepracování systému zkoušek, aby mohl uspět více kandidátů, a různá modernizační opatření.

Většina slibovaných reforem však nebyla realizována, protože vůdci Taipingu projevovali nedostatek schopnosti vládnout a svědčili o velkém zájmu o poskytování výhod a privilegií. Vedoucí se navíc mezi sebou začali hádat.

Hong i Yang tvrdili, že přijímají zprávy od Boha, a jejich rivalita se zvrhla v krvavý konflikt, ve kterém byl Yang poražen a zabit. Hong poté nedůvěřoval nikomu kromě průměrných příbuzných a odešel do života hedonismu mezi svými ženami.

Západní národy, které se původně zajímaly o vládu Taipinga kvůli jejím křesťanským pastím, byly rychle rozčarovány jeho falešným křesťanstvím a jeho teokratickými a univerzálními nároky. Když se s vládou Qing snáze vypořádali, vyhlásili v konfliktu svou neutralitu.

Vláda Qing také našla v Zeng Guofan (Tseng kuo-fan) angažovaného konfuciánského učence-úředníka s velkou schopností a bezúhonností. Zeng zorganizoval domobranu mezi muži své domovské provincie (Hunan). Nejprve vyčistili hongské muže od Hunanu a poté rozšířili síly proti Taipingu pomocí schopných kolegů a poručíků Zengů, včetně lidí ze Západu a jejich moderních zbraní.

Reformovali administrativu v oblastech, které znovu dobyli, a nakonec poskytli lidem lepší alternativu k neúspěšnému modelu Taiping. Nanjing byl zajat v červenci 1864, Hong zemřel a povstání skončilo.

Někteří historici tvrdí, že hnutí Taiping je revoluční, ale jiní toto tvrzení zpochybňují na základě toho, že vůdci Taipingu nevykazovali skutečného revolučního ducha nebo si přáli zavést do společnosti zásadní změny. Zatímco taipingská ideologie ukazovala některé revoluční prvky, v praxi režim nezměnil sociální vztahy ani lepší počet rolníků. Vůdci Taipingu spíše považovali svůj úspěch za způsob, jak dosáhnout elitního postavení.

Povstání nakonec selhalo kvůli nesrovnalostem v politikách hnutí, strategickým chybám, vnitřním rozbrojům a odmítání spolupráce s jinými povstaleckými hnutími za to, že nedodržovali jejich značku křesťanství.

Síly proti Taipingu vedené Zeng Guofanem naopak prokázaly integritu a schopnost a jejich oddanost konfuciánské ideologii více odpovídala náladě doby. Povstání zdevastovalo obrovskou oblast v jižní Číně a způsobilo více než 20 milionů ztracených životů.

To také vedlo k posunu ve vnitřní rovnováze sil v Číně od ústřední vlády v Pekingu (Peking), jejíž praporová armáda nebyla schopna povstání zvládnout, k Han čínským loajalistům, kteří povstání porazili zvýšením místních sil. Porážka Taipingu a další povstání v polovině 19. století a domácí reformy a modernizační opatření zvaná restaurování Tongzhi (T ’ung-chih) dala dynastii Qing nový život.


Taipingská vzpoura

Hlavní porážka byla v roce 1842 Spojeným královstvím v první opiové válce. Dynastii Čching vnímala většina čínského obyvatelstva jako neúčinné zahraniční vládce.

Moc sekty rostla na konci čtyřicátých let 19. století, zpočátku potlačovala skupiny banditů a pirátů, ale pronásledování úřady Qing vyvolalo hnutí v partyzánské vzpouře a poté v občanské válce.

Vzpoura začala v provincii Guangxi.

Po malé bitvě, kterou vyhráli na konci prosince 1850, na začátku ledna 1851, desetitisícová povstalecká armáda organizovaná Feng Yunshanem a Wei Changhui shromáždila císařská vojska ve městě Jintian.

11. ledna 1851, v den svých narozenin, se Hong Xiuquan prohlásil za „Nebeského krále“ nové dynastie, „Nebeského království velkého míru“

Vzpoura se rychle rozšířila na sever. V březnu 1853 se mezi 700 000 a 800 000 vojáky Taipingu, které řídil vrchní velitel Yang Xiuqing, zmocnilo Nanjingu a zabilo 30 000 císařských vojáků a tisíce civilistů.

Město se stalo hlavním městem hnutí a bylo přejmenováno na Tianjing, což znamená „Nebeské hlavní město“. Hong Xiuquan tam postavil svůj palác Nebeského krále přesunutím Qingů, kteří tam žili.

Na svém vrcholu obklopovalo Nebeské království většinu jižní a střední Číny se středem v údolí řeky Jang -c' -ťiang.

Řízení řeky znamenalo, že Taipingové mohli snadno zásobovat svůj kapitál v Nanjingu. Odtamtud Taipingové pokračovali ve svém útoku. Dvě armády byly poslány na západ, aby zajistily horní části Yangtze. Další dvě armády byly vyslány na sever, aby zajistily císařské hlavní město Peking. Tyto dvě expedice mohly působit jako velké hnutí po celé zemi. Západní expedice měla určitý úspěch, ale pokus převzít Peking selhal.

V roce 1853 se Hong Xiuquan stáhl z kontroly nad politikami a správou. Hong Xiuquan nesouhlasil s Yangem v určitých částech politiky a začal být podezřelý z Yangových ambicí, jeho sítě a špionů a jeho prohlášení, když „mluvil jako Bůh“. Yanga a jeho rodinu usmrtili Hongovi následovníci v roce 1856, následovalo zabití vojsk loajálních Yangovi.

Když byl jejich vůdce mimo obraz, pokusili se lidé z Taipingu rozšířit svou oblíbenou podporu u čínských středních vrstev a uzavřít spojenectví s evropskými mocnostmi, ale neuspěli. Evropané se rozhodli zůstat neutrální.

V Číně čelila vzpoura problémům střední třídy kvůli jejich nepřátelství vůči čínským zvykům a konfuciánským hodnotám. Vyšší třída se postavila na stranu císařských sil a jejich západních spojenců.

V roce 1859 se k Taipingu v Nanjingu připojil Hong Rengan, bratranec Hong Xiuquana, a Hong Xiuquan mu dal moc. Vypracoval plán na rozšíření hranic Království.

V roce 1860 byli Taipingové úspěšní při přijímání Hang Zhou a Suzhou na východ, ale nedokázali vzít Šanghaj (bitva o Šanghaj (1861)), což znamenalo začátek úpadku království.

Pokus o dobytí Šanghaje v srpnu 1860 selhal silou čínských vojsk a západních důstojníků pod velením Fredericka Townsenda Warda. Tato armáda se později stane „Ever Victorious Army“ v čele s „Číňanem“ Gordonem a bude úspěšná v porážce taipingských rebelů. Císařské síly byly reorganizovány pod velením Zeng Guofana a Li Hongzhanga a začalo císařské znovuzískání. Počátkem roku 1864 byla imperiální kontrola ve většině oblastí dobře zavedená.

Hong Xiuquan prohlásil, že Bůh bude bránit Nanjing, ale v červnu 1864 zemřel na otravu jídlem v důsledku požití divoké zeleniny, když městu začalo docházet jídlo. Byl nemocný 20 dní, než imperiální síly mohly dobýt město. Jen několik dní po jeho smrti dobyly císařské síly město. Jeho tělo bylo pohřbeno v císařském paláci Ming, kde jej později zpopelnil Zeng, aby ověřil jeho smrt. Hongův popel byl později vystřelen z děla, aby se zajistilo, že jeho ostatky nebudou mít místo odpočinku jako věčný trest za povstání.

Čtyři měsíce před pádem Nebeského království Taiping Hong Xiuquan rezignoval ve prospěch Hong Tianguifu, svého nejstaršího syna, kterému bylo patnáct let. Hong Tianguifu nebyl schopen udělat nic pro obnovení království, takže království bylo zničeno, když Nanjing padl v červenci 1864 po bojích císařským armádám. Většinu princů popravili Qing Imperials v Jinling Town, Nanjing.

Ačkoli pád Nanjingu v roce 1864 znamenal zničení Taipingu, boj nebyl u konce. V boji stále pokračovalo několik set tisíc povstaleckých vojsk Taipingů a více než čtvrt milionu rebelů Taipingu bojovalo v příhraničních oblastech Jiangxi a Fujian.

Trvalo by více než půl desetiletí, než by se konečně podařilo sesadit všechny členy Taipingského povstání: teprve v srpnu 1871 byla poslední taipingská povstalecká armáda vedená generálem Li Fuzhongem zcela zničena vládními silami v pohraniční oblasti Hunan , Guizhou a Guangxi.


Jaký typ války bylo Taipingské povstání Taipingská vzpoura byla ve skutečnosti občanskou válkou - myslíme si, že se jedná o občanskou válku, protože to byla válka mezi skupinami ve stejné zemi/národě/regionu. Trvalo to také dlouho - 14 let a od skončení 2. světové války se ví, že občanské války trvají v průměru nejméně 4 roky. Občanská válka je také běžně definována jako „násilný konflikt v zemi vedené organizovanými skupinami, jejichž cílem je převzít moc ve středu nebo v regionu nebo změnit vládní politiku“. Souvisí to také s hospodářskou krizí, problémy, bitvami nebo hádkami. Taipingská vzpoura byla v podstatě bojem dvou čínských dynastií, který začal, když dynastie Čching utrpěla řadu přírodních katastrof, ekonomických problémů a porážek ze strany západních mocností. Lidé se rozhodli vzbouřit proti králi, takže mezi oběma stranami vznikaly problémy a hádky.


Typy příčin uváděných v naší válce 1. Ekonomický - To byla pravděpodobně jedna z největších příčin, protože to byla ta, která spustila povstání/bitvu/válku 2. Náboženské - bylo řečeno, že král, který onemocněl, řekl všem, že je synem Ježíše nebo znovuzrozeného Ježíše . 3. Průmyslový 4. Názor a víra - Rebel proti králi

- Mezi 20 - 50 miliony obětí

- Drastické oslabení dynastie  Qing

- Zažehnutí dalších rebelií (i když žádná není tak smrtící jako taipingská revoluce) Např. Povstání Nienů, povstání Du Wen Xiu atd


Příčiny povstání Taipingů v Číně

Příčin vypuknutí povstání Taipingů bylo mnoho. Vládci dynastie Čching pocházeli z oblasti Mandžuska v severovýchodní Číně a byli etnickou menšinou. Qing podnikl kroky k upevnění své moci, jako například vyhrazení nejvyšších vládních úřadů pouze lidem z Manchu původu, aby zabránil postupnému oslabování jejich vlády.

Navzdory vládnutí po více než dvě století existovala velká nevraživost etnické většiny čínských Číňanů, kteří byli zvláště převládající v jižní Číně. Někteří, jako například Hong Xiuquan, by nadále viděli Manchuse jako etnicky méněcenného, ​​„útočníky“ a zdroj jejich problémů.

Polovina 19. století byla pro Čínu obdobím extrémních turbulencí a dynastie Čching jen málo utlumila obavy čínského lidu z ohrožení jejich způsobu života.

Jak Čína postupovala, Čína byla stále více vystavována westernizaci. Západní myšlenky a náboženství zpochybnily dlouhodobě dominantní tradiční kulturu v Číně.

To vše vyvrcholilo během první opiové války v letech 1839-1842. V něm Velká Británie neporazitelně porazila Čínu a donutila je podepsat první z toho, co se později bude nazývat „nerovnými smlouvami“. Podmínky uváděly, že obchodování s opiem bylo povoleno pokračovat a další přístavy budou otevřeny obchodu na volném trhu.

Smlouva ponižovala Číňany a měla současně účinek na zvyšování počtu závislých na opiu v zemi a zároveň ukazovala klesající moc dynastie Čching. S otevřením nových přístavů se navíc obchod a obchod přesunul z jihu na sever.

Výsledné ztráty pracovních míst na jihu vedly k ještě větší nespokojenosti a nedůvěře v Qing. V kombinaci s nevýraznou reakcí na hladomor a přírodní katastrofy v regionu byl jih škvárou čekající na jiskru.


Obsah

Pojmy, které autoři používají pro konflikt a jeho účastníci, často představují jejich odlišné názory. Během 19. století Qing nepopisoval konflikt ani jako občanskou válku, ani jako hnutí, protože by to dalo Taipingu důvěryhodnost, místo toho označovali bouřlivou občanskou válku za období chaosu (亂), povstání (逆) nebo vojenské prvenství (軍 興). [11] Často o něm hovořili jako o povstání Hong-Yang (洪楊 之 亂) a odkazovali na dva nejvýznamnější vůdce. Bylo také odmítavě označováno jako povstání rudých ovcí (紅 羊 之 亂), protože „Hong-Yang“ zní v čínštině jako „červená ovce“. [12]

V moderní Číně je válka často označována jako hnutí Taiping Heavenly Kingdom, vzhledem k tomu, že Taiping se hlásil k nauce, která byla nacionalistická i komunistická, a Taiping představovala populární ideologii, která byla založena buď na Han nacionalismu, nebo protokomunistovi hodnoty. Učenec Jian Youwen je mezi těmi, kdo vzpouru označují jako „revoluční hnutí Taiping“ s odůvodněním, že směřovalo spíše k úplné změně politického a sociálního systému, než aby usilovalo o nahrazení jedné dynastie jinou. [6] Mnoho západních historiků označuje konflikt obecně jako „Taipingské povstání“. V poslední době však učenci jako Tobie Meyer-Fong a Stephen Platt tvrdili, že termín „Taiping Rebellion“ je zkreslený, protože naznačuje, že vláda Qing byla legitimní vládou, která bojovala proti nelegitimním rebelům Taiping. Místo toho argumentují, že konflikt by měl být nazýván „občanskou válkou“. [11] Jiní historici jako Jürgen Osterhammel označují konflikt za „revoluci Taipingu“ kvůli radikálním transformačním cílům rebelů a sociální revoluci, kterou iniciovali. [13]

Málo se ví o tom, jak Taiping odkazoval na válku, ale Taiping často odkazoval na Qing obecně a Manchus zejména jako na nějakou variantu démonů nebo příšer (妖), což představuje Hongovo prohlášení, že bojovali za svatou válku, aby se zbavili svět démonů a založit ráj na zemi. [14] Qing v oficiálních zdrojích odkazoval na Taiping jako Yue Bandits (粵 匪 nebo 粵 賊), byl zmíněn jejich původ v jihovýchodní provincii Guangdong. Více hovorově, Číňané nazývali Taiping nějakou variantu dlouhých chlupů (長毛 鬼 、 長 髪 鬼 、 髪 逆 、 髪 髪 賊), protože si neholili čelo a nespletli si vlasy do fronty, jak byli povinni dělat subjekty Qing, nechat jejich vlasy růst dlouhé. [11] V 19. století západní pozorovatelé v závislosti na své ideologii označovali Taiping jako „revolucionáře“, „povstalce“ nebo „rebely“. V angličtině bylo Nebeské království míru často zkráceno na pouhé Taipingy, ze slova „Peace“ v Nebeském království míru, ale nikdy to nebyl termín, který by na ně odkazovali buď Taipingové nebo jejich nepřátelé. [ Citace je zapotřebí ]

Původy Upravit

Během 19. století zažila dynastie Čching sérii hladomorů, přírodních katastrof, ekonomických problémů a porážek v rukou cizích mocností. Tyto události začaly být souhrnně označovány jako „století ponížení“ Číny. [15] Zemědělci byli silně přetíženi, nájemné dramaticky vzrostlo a rolníci začali houfně opouštět své země. [16] Qingská armáda nedávno utrpěla katastrofální porážku v první opiové válce, zatímco na čínskou ekonomiku měla vážný dopad obchodní nerovnováha způsobená rozsáhlým a nedovoleným dovozem opia. [17] Banditismus se stal běžnějším a vytvořilo se mnoho tajných společností a jednotek sebeobrany, což vše vedlo k nárůstu válčení v malém měřítku. [18]

Mezitím se počet obyvatel Číny rychle zvýšil, mezi lety 1766 a 1833 se téměř zdvojnásobil, zatímco množství obdělávané půdy bylo stabilní. [19] Vláda, vedená etnickým Manchusem, byla stále více zkorumpovaná. Bylo to slabé v jižních oblastech, kde dominovaly místní klany. [20] Anti-Manchu nálady byly nejsilnější v jižní Číně mezi Hakka komunitou, Han čínská podskupina. Mezitím byli aktivní křesťanští misionáři. [21]

V roce 1837 Hong Xiuquan, Hakka z chudé vesnice v Guangdongu, opět neuspěl na císařské zkoušce, což frustrovalo jeho ambice stát se vědeckým úředníkem ve státní službě. Vrátil se domů, onemocněl a byl několik dní upoután na lůžko, během nichž zažil mystické vize. [22] [23] [24] V roce 1843, po pečlivém přečtení brožury, kterou před několika lety obdržel od protestantského křesťanského misionáře, Hong prohlásil, že nyní chápe, že jeho vize znamená, že byl mladším Ježíšovým bratrem a že byl poslán, aby zbavil Čínu „ďáblů“, včetně zkorumpované vlády Čching a konfuciánského učení. [25] [26] V roce 1847 odešel Hong do Guangzhou, kde studoval Bibli s Issacharem Jacoxem Robertsem, americkým baptistickým misionářem. [27] Roberts ho odmítl pokřtít a později uvedl, že Hongovi následovníci byli „odhodláni zajistit, aby jejich burleskní náboženské nároky sloužily jejich politickému účelu“. [28]

Brzy poté, co Hong v roce 1844 začal kázat po Guangxi, založil jeho následovník Feng Yunshan společnost God Worshiping Society, hnutí, které následovalo po Hongově fúzi křesťanství, taoismu, konfucianismu a domorodého millenarianismu, kterou Hong prezentoval jako obnovu starověké čínské víry v Shangdi. [29] [30] [31] Taipingská víra, říká jeden historik, "se vyvinula v dynamické nové čínské náboženství. Taipingské křesťanství". [31] Hnutí nejprve rostlo potlačováním skupin banditů a pirátů v jižní Číně na konci čtyřicátých let 19. století, poté potlačení úřady Qing vedlo k tomu, že se vyvinulo do partyzánské války a následně do rozšířené občanské války. Nakonec dva další uctívači Boha prohlašovali, že mají schopnost mluvit jako členové „Nebeské rodiny“, Otec v případě Yang Xiuqing a Ježíš Kristus v případě Xiao Chaogui. [32] [33]

Raná léta Upravit

Taipingská vzpoura začala v jižní provincii Kuang -si, když místní představitelé zahájili kampaň náboženského pronásledování proti společnosti uctívající Boha. Na začátku ledna 1851, po malé bitvě na konci prosince 1850, 10 000 silná povstalecká armáda organizovaná Feng Yunshanem a Wei Changhuiem směrovala síly Qing umístěné v Jintian (dnešní Guiping, Guangxi). Taipingové síly úspěšně odrazily pokus o imperiální odvetu ze strany Zelené standardní armády proti jintianskému povstání.

11. ledna 1851 se Hong prohlásil za Nebeského krále Nebeského království míru (neboli Taiping Heavenly Kingdom), z čehož pro ně při studiích angličtiny běžně pochází termín „Taipings“. Taipingové začali pochodovat na sever v září 1851, aby unikli silám Qing, které se na ně zavíraly. Taipingská armáda tlačila na sever do Hunanu po řece Xiang, obléhala Changsha, obsadila Yuezhou a poté zachytila ​​Wuchang v prosinci 1852 poté, co dosáhla řeky Yangtze. V tomto bodě se vedení Taipingu rozhodlo přesunout na východ podél řeky Yangtze. Anqing byl zajat v únoru 1852.

Vedoucí Taipingu se mohli obrátit na organizace Triad, které měly mnoho buněk v jižní Číně a mezi vládními jednotkami. Taipingové názvy odrážely používání Triadu, ať už vědomě nebo ne, což pro Triads činilo atraktivnější připojit se k hnutí. [34] [35] V roce 1852 zajala vládní vojska Čching Hong Daquana, rebela, který převzal titul Tian De Wang (Král nebeské ctnosti). Hong Daquanova zpověď tvrdila, že Hong Xiuquan z něj udělal spoluvládce nad Nebeským královstvím a dal mu tento titul, ale byla spíše ozvěnou dřívějšího, ale nesouvisejícího povstání bílého lotosu. Zajetí Nanjingu v tomto roce však vedlo ke zhoršení vztahů mezi rebely Taiping a triádami. [36]

Střední léta Edit

19. března 1853 Taipingové dobyli město Nanjing a Hong jej prohlásil za Nebeské hlavní město svého království. Protože Taipingové považovali Manchusy za démony, nejprve zabili všechny Manchuovy muže, poté vytlačili Manchuské ženy mimo město a upálili je. [37] Krátce poté Taiping zahájil souběžné severní a západní expedice, ve snaze zmírnit tlak na Nanjing a dosáhnout významných územních zisků. [38] [39] První expedice byla naprostým neúspěchem, ale ta druhá dosáhla omezeného úspěchu. [39] [40]

V roce 1853 se Hong Xiuquan stáhl z aktivní kontroly politik a správy, aby vládl výhradně písemnými proklamacemi. Žil v přepychu a ve své vnitřní komnatě měl mnoho žen a často vydával náboženská omezení. Střetl se s Yang Xiuqingem, který zpochybnil jeho často nepraktickou politiku, a začal být podezřívavý vůči Yangovým ambicím, jeho rozsáhlé síti špionů a jeho nárokům na autoritu, když „mluví jako Bůh“. Toto napětí vyvrcholilo incidentem Tianjing v roce 1856, kdy Yang a jeho následovníci byli poraženi Wei Changhui, Qin Rigang a jejich vojsky na příkaz Hong Xiuquan. [41] Námitka Shi Dakaie proti krveprolití vedla k tomu, že Wei a Qin zabili jeho rodinu a družinu, přičemž Wei nakonec plánoval uvěznit Honga. [42] Weiovy plány byly nakonec zmařeny a on a Qin byli popraveni Hongem. [42] Shi Dakai dostal kontrolu nad pěti taipingskými armádami, které byly sloučeny do jedné. Ale v obavě o svůj život odešel z Tianjingu a zamířil na západ směrem k S' -čchuanu.

Když byl Hong stažen z dohledu a Yang mimo obraz, zbývající vůdci Taipingu [ SZO? ] se pokusili rozšířit svou oblíbenou podporu a uzavřít spojenectví s evropskými mocnostmi, ale v obou bodech neuspěli. Evropané se rozhodli zůstat oficiálně neutrální, přestože evropští vojenští poradci sloužili u armády Qing.

V Číně povstání čelilo odporu tradicionalistických venkovských tříd kvůli nepřátelství vůči čínským zvykům a konfuciánským hodnotám. Zemědělská vyšší třída, neuspořádaná ideologií Taipingu a politikou přísného oddělení pohlaví, a to i u manželských párů, stála na straně vládních sil.

V Hunanu se místní nepravidelná armáda zvaná Xiangská armáda nebo Hunanská armáda pod osobním vedením Zeng Guofana stala hlavní ozbrojenou silou bojující za Qing proti Taipingu. Zengova Xiangova armáda se osvědčila v postupném odvracení postupu Taipingů v západním divadle války a nakonec v dobývání většiny provincií Hubei a Jiangxi. V prosinci 1856 síly Čching znovu obsadily Wuchang. Xiangská armáda zajala Jiujiang v květnu 1858 a poté zbytek provincie Jiangxi do září.

V roce 1859 se Hong Rengan, bratranec Hong Xiuquana, připojil k silám Taiping v Nanjingu a Hong mu dal značnou moc. [37] Hong Rengan vyvinul ambiciózní plán na rozšíření hranic Taiping Nebeského království.

V květnu 1860 Taiping porazil císařské síly, které obléhaly Nanjing od roku 1853, odstranil je z regionu a otevřel cestu pro úspěšnou invazi do jižních provincií Jiangsu a Zhejiang, nejbohatší oblasti Qingské říše. Taipingští rebelové byli úspěšní při obsazení Hangzhou 19. března 1860, Changzhou 26. května a Suzhou 2. června na východ. Zatímco Taipingovy síly byly zaměstnány v Jiangsu, Zengovy síly se přesunuly dolů po řece Yangtze.

Pád Nebeského království Taiping Upravit

Pokus o dobytí Šanghaje v srpnu 1860 byl odražen armádou vojsk Qing podporovaných evropskými důstojníky pod velením Fredericka Townsenda Warda za pomoci místní strategické podpory francouzského diplomata Alberta-Édouarda Levieux de Caligny. Tato armáda by se stala známou jako „někdy vítězná armáda“, ostřílená a dobře vycvičená vojenská síla Qing pod velením Charlese George Gordona, a měla by pomoci při porážce rebelů Taipingu.

V roce 1861, přibližně v době smrti císaře Xianfeng a vzestupu císaře Tongzhi, zajala Xiangská armáda Zeng Guofana Anqing s pomocí námořní blokády uvalené královským námořnictvem na město. [43] Ke konci roku 1861 zahájili Taipingové konečnou východní expedici. Ningbo byl 9. prosince snadno zajat a Hangzhou bylo obléháno a nakonec zajato 31. prosince 1861. Taipingové jednotky obklíčily Šanghaj v lednu 1862, ale nedokázaly ji zajmout.

Věčně vítězná armáda odrazila další útok na Šanghaj v roce 1862 a pomáhala bránit další smluvní přístavy jako Ningbo, rekultivované 10. května. Pomáhaly také císařským jednotkám při dobývání pevností Taiping podél řeky Jang-c '.

V roce 1863 se Shi Dakai vzdal Qing poblíž sichuanského hlavního města Chengdu a byl popraven pomalým krájením. [44] Někteří z jeho následovníků unikli nebo byli propuštěni a pokračovali v boji proti Qing.

Síly Qing byly reorganizovány pod velením Zeng Guofan, Zuo Zongtang a Li Hongzhang a Qing reconquest začal vážně. Zeng Guofan začínal v Hunanu náborem rolnické armády, později známé jako Xiangská armáda, na základě učení generála dynastie Ming z 16. století, generála Qi Jiguanga. [ Citace je zapotřebí ] Počátkem roku 1864 byla kontrola Qing ve většině oblastí obnovena. [45]

V květnu 1862 začala armáda Xiang přímo obléhat Nanjing a dokázala se pevně držet navzdory mnoha pokusům početně nadřazené armády Taiping je vytlačit. Hong Xiuquan prohlásil, že Bůh bude bránit Nanjing, ale v červnu 1864, když se blížily síly Qing, zemřel na otravu jídlem v důsledku požití divoké zeleniny, když ve městě došly zásoby potravin. Byl nemocný 20 dní, než podlehl a několik dní po jeho smrti město Qing obsadily. Jeho tělo bylo pohřbeno v bývalém císařském paláci Ming a později bylo na příkaz Zeng Guofana exhumováno, aby se ověřila jeho smrt, a poté bylo spáleno. Hongův popel byl později odstřelen z děla, aby se zajistilo, že jeho ostatky nemají místo odpočinku jako věčný trest za povstání.

Čtyři měsíce před pádem Nebeského království Taiping abdikoval Hong Xiuquan ve prospěch svého nejstaršího syna Hong Tianguifu, kterému bylo 15 let. Mladší Hong byl nezkušený a bezmocný, takže království bylo rychle zničeno, když Nanjing padl v červenci 1864 do císařských armád po vleklých pouličních bojích. Tianguifu a několik dalších uprchlo, ale brzy byli chyceni a popraveni. Většina princů Taipingů byla popravena. Malý zbytek loajálních sil Taipingu pokračoval v bojích v severním Zhejiangu, shromáždil se kolem Tianguifu, ale po zajetí Tianguifu 25. října 1864 byl odpor Taipingu postupně tlačen na vysočiny Jiangxi, Zhejiang, Fujian a nakonec Guangdong, kde jeden z poslední věrní Taipingu, Wang Haiyang, byli poraženi 29. ledna 1866.

Následky Úpravy

Ačkoli pád Nanjingu v roce 1864 znamenal zničení režimu Taiping, boj ještě nebyl u konce. V boji stále pokračovalo několik set tisíc vojáků Taipingů, přičemž jen v pohraničních oblastech Jiangxi a Fujian bojovalo více než čtvrt milionu. Teprve v srpnu 1871 byla poslední taipingská armáda vedená velitelem Shi Dakaie Li Fuzhongem (李福忠) zcela zničena vládními silami v pohraniční oblasti Hunan, Guizhou a Guangxi. [46]

Válka taipingů se také přenesla do Vietnamu s ničivými účinky. V roce 1860 se Wu Lingyun (吳凌雲), ​​etnický vůdce Zhuang Taiping, prohlásil za krále Dinglinga (廷 陵 國) v čínsko-vietnamských příhraničních oblastech. Dingling byl zničen během Qing kampaně v roce 1868, jeho syn Wu Yazhong, také volal Wu Kun (吳 鯤) uprchl do Vietnamu, ale byl zabit v roce 1869 v Bắc Ninh Qing-vietnamská koalice. Vojáci Wu Kun se rozpadli a stali se loupeživými armádami, jako je armáda žlutých vlajek vedená Huang Chongying (黃崇英) a armáda černé vlajky (čínsky: 黑旗軍 pinyin: Hēiqí Jūn Vietnamština: Quân cờ đen ) led by Liu Yongfu. The latter would become a prominent warlord in Upper Tonkin and would later help the Nguyễn dynasty to engage against the French during the Sino-French War in the 1880s. He later became the second and last leader of the short-lived Republic of Formosa (5 June–21 October 1895).

Other "Flag Gangs" armed with the latest weapons, disintegrated into bandit groups that plundered remnants of the Lan Xang kingdom, and were then engaged in combat against the incompetent forces of King Rama V (r. 1868–1910) until 1890, when the last of the groups eventually disbanded. Their victims did not know where the bandits had come from and, when they plundered Buddhist temples, they were mistaken for Chinese Muslims from Yunnan called Hui v mandarínštině a Haw in the Lao language (Thai: ฮ่อ , [47] ) which resulted in the protracted series of conflicts being misnamed the Haw wars.

Death toll Edit

With no reliable census at the time, estimates of the death toll of the rebellion are necessarily based on projections. The most widely cited sources estimate the total number of deaths during the 15 years of the rebellion to be approximately 20–30 million civilians and soldiers a recent Chinese study estimates up to 70 million deaths. [48] [49] Most of the deaths were attributed to plague and famine.

Concurrent rebellions Edit

The Nian Rebellion (1853–1868), and several Chinese Muslim rebellions in the southwest (Panthay Rebellion, 1855–1873) and the northwest (Dungan revolt, 1862–1877) continued to pose considerable problems for the Qing dynasty.

Occasionally the Nian rebels would collaborate with Taiping forces, for instance during the Northern Expedition. [50] As the Taiping rebellion lost ground, particularly after the fall of Nanjing in 1864, former Taiping soldiers and commanders like Lai Wenguang were incorporated into Nian ranks.

After the failure of the Red Turban Rebellion (1854–1856) to capture Guangzhou, their soldiers retreated north into Jiangxi and combined forces with Shi Dakai. [51] After the defeat of the Li Yonghe and Lan Chaoding rebellion in Sichuan, remnants combined with Taiping forces in Shaanxi. [52] Remnant forces of the Small Swords Society uprising in Shanghai regrouped with the Taiping army. [53]

Du Wenxiu, who led the Panthay Rebellion in Yunnan, was in contact with the Taiping Heavenly Kingdom. He was not aiming his rebellion at Han Chinese, but was anti-Qing and wanted to destroy the Qing government. [54] [55] Du's forces led multiple non-Muslim forces, including Han Chinese, Li, Bai, and Hani peoples. [56] They were assisted by non-Muslim Shan and Kakhyen and other hill tribes in the revolt. [57]

The other Muslim rebellion, the Dungan revolt, was the reverse: it was not aimed at overthrowing the Qing dynasty since its leader Ma Hualong accepted an imperial title. Rather, it erupted due to intersectional fighting between Muslim factions and Han Chinese. Various groups fought each other during the Dungan revolt without any coherent goal. [58] According to modern researchers, [59] the Dungan rebellion began in 1862 not as a planned uprising but as a coalescence of many local brawls and riots triggered by trivial causes, among these were false rumours that the Hui Muslims were aiding the Taiping rebels. However, the Hui Ma Xiaoshi claimed that the Shaanxi Muslim rebellion was connected to the Taiping. [60]

Jonathan Spence says that a key reason for the Taiping's defeat was its overall inability to coordinate with other rebellions. [61]

The rebels announced social reforms, including strict separation of the sexes, abolition of foot binding, land socialisation, and "suppression" of private trade they also outlawed the importation of opium into all Taiping territories. [62] In regards to religion, the Kingdom tried to replace Confucianism, Buddhism and Chinese folk religion with the Taiping's version of Christianity, God Worshipping, which held that Hong Xiuquan was the younger brother of Jesus. The libraries of the Buddhist monasteries were destroyed, almost completely in the case of the Yangtze Delta area. [63] Temples of Daoism, Confucianism, and other traditional beliefs were often defaced. [51] Traditionalist works like those of Confucious were burned and their sellers executed. The Taiping were especially oppossed to idolatry, destroying idols wherever found with great prejudice. Though the destruction of idols was initially welcomed by foreign missionaries, missionaries eventually came to fear the zealotry of the Taiping that they had a hand in creating. Separation of the sexes was strictly enforced in the first few years, although it tapered off in later years. Part of the extremeness came from a mistranslation of the Ten Commandments, which led to the seventh commandment also forbidding "licentiousness" as well as adultery. It was so severe that parents and children of the opposite sex could not interact, and even married couples were discouraged from having sex. [64]

Taiping forces Edit

The Taiping army was the rebellion's key strength. It was marked by a high level of discipline and fanaticism. [ Citace je zapotřebí ] They typically wore a uniform of red jackets with blue trousers, and grew their hair long so in China they were nicknamed "long hair". In the beginning of the rebellion, the large numbers of women serving in the Taiping army also distinguished it from other 19th-century armies. However, after 1853 there ceased being many women in the Taiping army. Hong Xuanjiao, Su Sanniang and Qiu Ersao are examples of women who became leaders of the Taiping army's female soldiers.

Combat was always bloody and extremely brutal, with little artillery but huge forces equipped with small arms. Both armies would attempt to push each other off of the battlefield, and though casualties were high, few battles were decisively won. The Taiping army's main strategy of conquest was to take major cities, consolidate their hold on the cities, then march out into the surrounding countryside to recruit local farmers and battle government forces. Estimates of the overall size of the Taiping army are around 2,000,000 soldiers. The army's organization was allegedly inspired by that of the Qin dynasty. Each army corp consisted of roughly 13,000 men. These corps were placed into armies of varying sizes. In addition to the main Taiping forces organised along the above lines, there were also thousands of pro-Taiping groups fielding their own forces of irregulars.

The rebels were relatively well-equipped with modern weapons. They were not supported by foreign governments, but they bought modern munitions - including firearms, artillery, and ammunition - from foreign suppliers the rebels were buying weapons by 1853. [65] Munitions - partially sourced from Western manufacturers and military stores - were smuggled into China, mainly by English and Americans. An April 1862 shipment from an American dealer "well known for their dealings with rebels" included 2,783 (percussion cap) muskets, 66 carbines, 4 rifles, and 895 field artillery guns the dealer carried passports signed by the Loyal King. The rebels also manufactured weapons, and imported manufacturing equipment. In the summer of 1862, a Western observer noted that rebel factories in Nanjing were producing superior guns - including heavy cannon - than the Qing. The rebels augmented their modern arsenal with captured equipment. [66] Just before his execution, Taiping Loyal King Li Xiucheng advised the Qing to buy, and to learn how to replicate, the best foreign cannon and gun carriages to prepare for war with foreign powers. [67]

As early as 1853, foreigners from various countries joined the rebels in combat and administrative roles, and were in a position to observe the Taiping in battle. The rebels were courageous under fire, erected defensive works quickly, and used mobile pontoon bridges. One tactic was to ring a Qing emplacement in fire, and killing the fleeing Qing troops as they emerged individually. [65]

There was also a small Taiping Navy, composed of captured boats, that operated along the Yangtze and its tributaries. Among the Navy's commanders was the Hang King Tang Zhengcai.

Ethnic structure of the Taiping army Edit

Ethnically, the Taiping army was at the outset formed largely from these groups: the Hakka, a Han Chinese subgroup the Cantonese, local residents of Guangdong province and the Zhuang (a non-Han ethnic group). It is no coincidence that Hong Xiuquan and the other Taiping royals were Hakka.

As a Han subgroup, the Hakka were frequently marginalised economically and politically, having migrated to the regions which their descendants presently inhabit only after other Han groups were already established there. For example, when the Hakka settled in Guangdong and parts of Guangxi, speakers of Yue Chinese (Cantonese) were already the dominant regional Han group there and they had been so for some time, just as speakers of various dialects of Min are locally dominant in Fujian province.

The Hakka settled throughout southern China and beyond, but as latecomers they generally had to establish their communities on rugged, less fertile land scattered on the fringes of the local majority group's settlements. As their name ("guest households") suggests, the Hakka were generally treated as migrant newcomers, and often subjected to hostility and derision from the local majority Han populations. Consequently, the Hakka, to a greater extent than other Han Chinese, have been historically associated with popular unrest and rebellion.

The other significant ethnic group in the Taiping army was the Zhuang, an indigenous people of Tai origin and China's largest non-Han ethnic minority group. Over the centuries, Zhuang communities had been adopting Han Chinese culture. This was possible because Han culture in the region accommodates a great deal of linguistic diversity, so the Zhuang could be absorbed as if the Zhuang language were just another Han Chinese dialect (which it is not). Because Zhuang communities were integrating with the Han at different rates, a certain amount of friction between the Han and the Zhuang was inevitable, with Zhuang unrest leading to armed uprisings on occasion. [68]

Social structure of the Taiping Army Edit

Socially and economically, the Taiping rebels came almost exclusively from the lowest classes. Many of the southern Taiping troops were former miners, especially those coming from the Zhuang. Very few Taiping rebels, even in the leadership caste, came from the imperial bureaucracy. Almost none were landlords and in occupied territories landlords were often executed.

Qing forces Edit

Opposing the rebellion was an imperial army with over a million regulars and unknown thousands of regional militias and foreign mercenaries operating in support. Among the imperial forces was the elite Ever Victorious Army, consisting of Chinese soldiers led by a Western officer corps (see Frederick Townsend Ward and Charles Gordon) and supplied by European arms companies like Willoughbe & Ponsonby. [69] A particularly famous imperial force was Zeng Guofan's Xiang Army. Zuo Zongtang from Hunan province was another important Qing general who contributed in suppressing the Taiping Rebellion. Where the armies under the control of dynasty itself were unable to defeat the Taiping, these gentry-led Yong Ying armies were able to succeed. [70]

Although keeping accurate records was something imperial China traditionally did very well, the decentralized nature of the imperial war effort (relying on regional forces) and the fact that the war was a civil war and therefore very chaotic, meant that reliable figures are impossible to find. The destruction of the Taiping Heavenly Kingdom also meant that the majority of any records it possessed were destroyed, the percentage of records said to have survived is around 10%.

Over the course of the conflict, around 90% of recruits to the Taiping side would be killed or defect. [71]

The organisation of the Qing Imperial Army was thus:

The Taiping Rebellion was a total war. Almost every citizen who had not fled the Taiping Heavenly Kingdom was given military training and conscripted into the army to fight against Qing imperial forces. Under the Taiping household registration system, one adult male from each household was to be conscripted into the Army. [76]

During this conflict, both sides tried to deprive each other of the resources which they needed in order to continue the war and it became standard practice for each to destroy the opposing side's agricultural areas, butcher the populations of cities and generally exact a brutal price from the inhabitants of captured enemy lands in order to drastically weaken the opposition's war effort. This war was total in the sense that civilians on both sides participated in the war effort to a significant extent and the armies on both sides waged war against both the civilian population and military forces. Contemporary accounts describe the amount of desolation which befell rural areas as a result of the conflict. [50]

In every area which they captured, the Taiping immediately exterminated the entire Manchu population. In the province of Hunan one Qing loyalist who observed the genocidal massacres which the Taiping forces committed against the Manchus wrote that the "pitiful Manchus", the Manchu men, women and children were executed by the Taiping forces. The Taiping rebels were seen chanting while slaughtering the Manchus in Hefei. [77] After capturing Nanjing, Taiping forces killed about 40,000 Manchu civilians. [78] On 27 October 1853 they crossed the Yellow River in T'sang-chou and murdered 10,000 Manchus. [79]

Since the rebellion began in Guangxi, Qing forces allowed no rebels speaking its dialect to surrender. [80] Reportedly in the province of Guangdong, it is written that 1,000,000 were executed because after the collapse of the Taiping Heavenly Kingdom, the Qing dynasty launched waves of massacres against the Hakkas, that at their height killed up to 30,000 each day. [81] [82] These policies of mass murder of civilians occurred elsewhere in China, including Anhui, [83] [84] and Nanjing. [85] This resulted in a massive civilian flight and death toll with some 600 towns destroyed [86] and other bloody policies resulting.

Beyond the staggering amount of human and economic devastation which resulted from it, the Taiping Rebellion led to lasting changes within the late Qing dynasty. Power was, to a limited extent, decentralized, and ethnic Han Chinese officials were more widely employed in high positions than they had previously been. [87] The traditional Manchu banner forces upon which the Qing dynasty depended had failed. They were gradually replaced with the use of personally-organized armies. Those armies evolved into forces used by local war lords who dominated China after the fall of the Qing dynasty. [88] [89] Ultimately, the Taiping Rebellion inspired Sun Yat-sen and other future revolutionaries, and some surviving Taiping veterans even joined the Revive China Society [90] as well as the Chinese Communist Party, which characterised the rebellion as a proto-communist uprising. [91]

Famine, disease and massacres, along with social disruption, led to a sharp decline in population, especially in the Yangtze delta region. The result was a shortage in labor supply for the first time in centuries, and labor became relatively more valuable than land. [92]

Merchants in Shanxi and the Huizhou region of Anhui became less prominent because the rebellion disrupted trade in much of the country. [92] However, trade in coastal regions, especially in Guangzhou (Canton) and Ningbo was less affected by violence than trade in inland areas was. Streams of refugees who entered Shanghai contributed to the economic development of the city, which was previously less commercially relevant than other cities in the area were. Only a tenth of Taiping-published records survive to this day because they were mostly destroyed by the Qing in an attempt to rewrite the history of the conflict. [93] 3

Historian John King Fairbank compares the Taiping rebels with the communists under Mao Zedong who came to power a century later:

In addition to the zeal, vigor, and puritanical discipline so often found in new political movements, they shared certain traditional Chinese interests, such as propagating and maintaining doctrinal orthodoxy, recruiting an elite of talent, realizing a utopian social order, and developing military power based on farmer-soldiers. Furthermore, both made use of foreign ideologies which required translation into Chinese with inevitable modifications in the process. [94]

The Taiping Rebellion has been treated in historical novels. Robert Elegant's 1983 Mandarinka depicts the time from the point of view of a Jewish family living in Shanghai. [95] In Flashman and the Dragon, the fictional Harry Paget Flashman recounts his adventures during the Second Opium War and the Taiping Rebellion. In Lisa See's novel Snow Flower and the Secret Fan the title character is married to a man who lives in Jintian and the characters get caught up in the action. Amy Tan's The Hundred Secret Senses takes place in part during the time of the Taiping Rebellion. Rebels of the Heavenly Kingdom by Katherine Paterson is a young adult novel set during the Taiping Rebellion. Li Bo's Tienkuo: The Heavenly Kingdom takes place within the Taiping capital at Nanjing [96]

The war has also been depicted in television shows and films. In 2000 CCTV produced The Taiping Heavenly Kingdom, a 46-episode series about the Taiping Rebellion. In 1988 Hong Kong's TVB produced Twilight of a Nation, a 45-episode drama about the Taiping Rebellion. The Warlords is a 2007 historical film set in the 1860s showing Gen. Pang Qinyun, leader of the Shan Regiment, as responsible for the capture of Suzhou and Nanjing.

The Taiping government maintained an ambivalent relationship with the Western powers who were active in China during this period. [62] Due to the religious aspects of the rebellion, the Taiping government perceived Westerners as "brothers and sisters from overseas". [62] The Taiping government proved especially welcoming to Western missionaries. [62] In 1853, Hong Xiuquan invited American missionary Issachar Jacox Roberts to come to Nanking to aid in the administration of his government. [97] After Roberts arrived in Nanking in 1861 and met with Hong, he was commissioned by him as the director of foreign affairs. [97]

While some missionaries like Roberts were enthusiastic in the first few years about the Taiping rebellion, Western skepticism existed from the inception of the rebellion. [62] According to historian Prescott Clarke, Westerners in China became separated into two different groups in regards to their views on the rebellion, with one side depicting the rebels as mere robbers whose intention was to gather wealth through revolting against the Qing, and the other side depicting the rebel army as religious fanatics provoked by skillful leaders to fight against the Qing to the death. [98]

The government officials of the Western powers were optimistic about the Taiping government's chance of victory in the early stages. [99] According to historian Eugene P. Boardman, the Qing dynasty's enforcement of the treaty of 1842–1844 was frustrating the American and English officials, especially in terms of open trade. [99] According to Boardman the Christian nature of the Taiping opened up the possibility for a more cooperative trade partnership. Many Western officials visited the capital of Taiping between 1863 and 1864, and American commissioner Robert Milligan McLane considered granting official recognition of the Taiping government. [99]

According to Clarke the Western missionaries changed their opinions upon further inspections of the rebellion. [98] That change was captured in a letter from the American missionary Divie Bethune McCartee. Upon visiting Nanking, McCartee described the situation in the city as "Dreadful destruction of life." As for the actual practice of Christianity in the city, McCartee said "I saw no signs of anything resembling Christianity in or near Nanking". [100] Similarly to McCartee, Hong's director of foreign affairs I. J. Roberts wrote, "His religious toleration, and multiplicity of chapels turns out to be a farce, of no avail in the spread of Christianity – worse than useless." [97]

After the conclusion of the Second Opium War, Royal Navy officer Sir James Hope led a expedition to Nanking in February 1861. [98] This expedition was the largest party of Westerners to visit Taiping territories, with the inclusion of many British military personnel, entrepreneurs, missionaries, other unofficial observers and two French representatives. [98] Upon visiting the capital, some members of the expedition wrote that "devastation marked our journey" in reference to the conditions in Taiping territories. [101] Some reports suggested a great deal of indiscriminate slaughter of civilians conducted by the Taiping army in newly controlled areas. [101] In late 1861, Hope made a brief visit to Nanking to come to an agreement with the Taiping rebels not to attack the city of Shanghai, a proposal which was refused by the Taiping government. [102] According to Clarke, this refusal of cooperation and Taiping's occupation of Ningpo in December led to the limited intervention against the rebellion by the British and French in the following years. [98]


Millions Dead: Here Are the Deadliest Wars Ever Fought in Asia

Klíčový bod: History is full of bloody wars and Asia is no exception. These are just some of the worst conflicts ever to occur.

Today, Asia is in one of its most peaceful periods in modern history. All current political posturing aside, Asia today is a peaceful place where economic growth continues at a largely brisk pace. Hundreds of millions have been lifted out of poverty in the last four decades, and in China alone, the new middle class is larger than the entire population of the United States.

It hasn’t always been this way. As late as the 1970s, war raged across Southeast Asia, and virtually every country in the region has been touched by war since 1945.

China’s Civil Wars

One of the great triumphs of modern China—on par with China’s economic success—is its apparent political stability. In the past two thousand years, China has endured many civil wars. China’s three most lethal civil wars alone collectively killed roughly 176,000,000 people.

The Three Kingdoms War (220-280 AD) was a struggle between the Han dynasty states of Wei, Shu and Wu, the net result of which was the triumph of the Jin dynasty. Fighting between the kingdoms, plus disease and famine cost an estimated 40,000,000 lives.

The An Lushan Rebellion (755-763 AD) occurred when An Lushan, a general in Northern China, declared himself emperor of the new Yan Dynasty and in doing so challenged the existing Tang Dynasty. Despite numerous successes, the Yan dynasty was eventually weakened from within, and the rebellion ended eight years later. Regional censuses taken before and after the rebellion imply that up to 36,000,000 people were killed.

The Taiping Rebellion was started in 1850 by Hong Xiuquan, a religious fanatic who led the revolt against the Qing Dynasty. The revolt started in southern China and spread as far north as Nanjing, before it was stopped in 1864 by a Qing army led by Western military officers. The rebellion was eventually put down, but not before anywhere from 20,000,000 to 100,000,000 people lost their lives.

World War II: Japan against Asia

The story of World War II in Asia is the story of Japan versus the entire region, plus the United States, Great Britain and the Soviet Union. Japan made war from Mongolia to Pearl Harbor, from the Aleutian Islands to Darwin, Australia.

It also got a lot of people killed. Australia lost 40,500 military personnel and civilians. Although, in its case, many were lost in North Africa and Europe. China lost up to 22,500,000, but undoubtedly many of those were killed in fighting between the Nationalists and Communists (see Second Sino-Japanese War). The Dutch West Indies lost 3-4,000,000, mostly due to Japanese occupation. French Indochina lost 1-1,500,000 Korea lost 378,000 to 473,000 Malaya lost 100,000 Singapore lost 50,000 New Zealand lost 11,900 and the Philippines lost anywhere from 500,000 to 1,000,000. Japan itself lost 2,600,000 to 3,100,000 military personnel and civilians.

Although casualties were light early in the war, that shifted with the entry of the United States. Japan’s inability to support garrisons across the Pacific usually meant a total loss of personnel. Losses to naval vessel sinkings were often total. Fighting in Burma and China took a heavy toll, the latter especially after the intervention of the USSR. Finally, hundreds of thousands of Japanese civilians were killed by strategic bombing.

Second Sino-Japanese War

Taking place between 1937 and 1945, the Second Sino-Japanese War was both separate and apart from the Second World War. Once the Second World War started and China fell in on the side of the Allies, it became part of the larger global struggle.

The crux of the war was Japan’s attempt to make a colony of China—particularly resource-rich Manchuria—and China’s attempt to eject Japan from the mainland. In eight years of fighting, Nationalist Chinese forces lost 1,320,000 lives, while communist forces lost 160,000. Japanese military forces lost 480,000. Civilian casualties were astronomical, estimated at between 17,000,000 and 22,000,000 dead.

vietnamská válka

Vietnam went to war five times in the twentieth century, but its most lethal conflict was between 1965 and 1975. The United States and her allies supported a pro-Western regime in South Vietnam, while the Soviet Union and China supported the regime in North Vietnam.

The conflict, which spilled over into nearby Laos and Cambodia, saw the use of tremendous firepower by U.S. forces, particularly in tactical and strategic airpower. On the North Vietnamese/Viet Cong side, guerrilla, artillery and conventional infantry attacks chipped away at American and South Vietnamese forces.

Three hundred thousand South Vietnamese military, 1.1 million North Vietnamese, 58,307 Americans, 5,099 South Vietnamese and 1,000 Chinese military personnel were killed. An estimated 2.5 million civilians died in Vietnam, Laos and Cambodia.

The Korean War was one of the bloodiest four years on the Asian mainland in recorded history, all the more remarkable, given how small the Korean Peninsula actually is. At first, a war of swift maneuver, a stalemate between United Nations and North Korean and Chinese troops, eventually turned it into a grinding war of attrition.

United Nations forces losses were 70,000 by the Republic of Korea, 46,000 by the United States and one million South Korean civilians. North Korean and Chinese forces lost 1,000,000 lives, 60 percent due to combat and the rest due to disease. North Korea civilian deaths are estimated at 1.5 million.

Civilian losses in the Korean War were particularly high, as refugees fled the fighting seeking relative safety in the North or South. Civilian casualties in Northern cities were also high, due to strategic bombing.

Kyle Mizokami is a writer based in San Francisco who has appeared in The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring a The Daily Beast. In 2009 he cofounded the defense and security blog Japan Security Watch. This first appeared in 2015.


The Battles Of Shanghai And Nanking

A series of paintings by depicting British naval battles with Chinese Taiping Rebels by unknown artist, c. 1853, via Christie’s

The advance on Shanghai would be the turning point in the story of the Taiping Heavenly Kingdom. Shanghai was the center of Western political and commercial interest in China . Following the First Opium War and Treaty of Nanking, France, Britain, and America had established concessions, essentially small territorial enclaves, within the city. Seeing that their interests were under threat, the Western powers now joined forces with the Qing dynasty. The stage was set for a decisive battle.

The Taiping surrounded Shanghai in January of 1861 and made two attempts to take it. Attacking with 20,000 in March 1861, they were able to occupy the Pudong district of the city but were pushed back out by imperial forces aided by the British, French, and American officers . In September 1862, the Taiping made a second assault, this time with 80,000 men. They were able to reach within 5 kilometers of Shanghai, but once again, the Qing and their Western allies were again able to repulse this attack. By November, the Taiping had given up on any further attempts to capture Shanghai.

Qing forces were reorganized by imperial command and began a reconquest of areas occupied by the Taiping. Crucial in this was the recruitment of a peasant army in Hunan province. This force, known as the Xiang Army, besieged the Taiping capital of Nanjing beginning in May 1862. The siege lasted almost two years, with the food situation becoming increasingly perilous. In early 1864, Hong commanded his citizens to eat wild weeds and grasses. He believed that these were manna provided by God. Following his own command, Hong gathered weeds and ate them but fell ill and died in June of 1864. Some speculate that he committed suicide by poison , but this cannot be proved.


4. The Problem with Wei Changhui

After thousands of Yang’s supporters were slaughtered, Hong decided that too many innocent people had died, so he ordered a decree that Wei and his generals should be flogged 400 times in public. The lashing was a big public spectacle and since Wei and his generals were being punished for killing Yang supporters, Yang’s remaining 5,000 to 6,000 supporters came out to see the flogging unarmed. That’s when they were surprised by Hong’s guards who turned on them. Another massacre ensued, while Yang’s remaining followers were arrested and executed over the next three months.

After the lashing, Wei took over in the place of Yang as second-in-command, and surprise, he wasn’t a calm and reasonable leader. Wei was domineering and it didn’t take long for him to lose support among the population and in 1856, Hong had him executed. He was beheaded and dismembered. Wei’s body was also chopped up and hung around the city as a warning to not disobey Hong.

Wei was the last of the four kings to die. The one that we didn’t mention was the West King, Xiao Chaogui, and he was killed in battle in 1852 before the takes over the Nanjing.

Without anyone to help him rule, Hong sent Wei’s pickled head to the Assistant King, Shi Dakai, who left the city because he opposed the massacre of Yang’s people at the hands of Wei. Shi rejoined for a while, but in May 1857, Shi had become disillusioned with the Taiping movement, and he and his followers left Tianjing.

Shi was given an offer by the Qing dynasty to join them as a high ranking official, but he turned them down because he wanted to start his own kingdom in Western China. The Qing dynasty didn’t approve of that so he was captured and executed on June 25, 1863.


Top 12 Most Deadliest Wars in History


As with most wars, the majority of people killed in the deadliest wars of all time are innocent civilians. Wars have been a part of human history since the dawn of time. The earliest recorded evidence of human warfare suggests that the first conflict took place around 13,000 years ago along the Egypt-Sudan border. It is believed that this conflicted erupted as a resulted of competition over resources — in this case, water. However, there are many reasons a war can develop: poverty, poor governmental leadership, civil unrest, religion, territory disputes, resources and a plethora of other factors are all responsible for most of the wars throughout human history. With that said, here is a look at the deadliest wars in history.

Top 12 Most Deadliest Wars in History

 1. The Second Congo War
  The Second Congo War (1998-2003) was one of the deadliest wars in history and the deadliest in modern African history. This war spanned over a period of 5 years and caused the death of around 5.4 million people. Although the genocides accounted for a large number of casualties, diseases and famine caused by the war were also partially responsible.
 2. Napoleonské války
  The Napoleonic Wars (1803-1815) pitted the French Empire and its allies against a coalition of European powers. The Napoleonic Wars refers to a series of conflicts between the French Empire and the coalitions that fought it: the War of the Third Coalition, the Fourth, the Fifth, the Sixth and the Seventh and final coalition. During this period, it is estimated that around 3.5-6 million people were killed as a direct or indirect result of the war.
 3. The Thirty Years’ War
  As the name implies, the Thirty Years’ War was fought between Catholic and Protestant states in Central Europe from 1618 to 1648. The conflicts eventually drew in the great powers of Europe, resulting in one of the longest, most destructive and deadliest conflicts in European history. It is estimated that the war was responsible for the deaths of 8 million civilians and military personnel alike.
 4. The Chinese Civil War
  The Chinese Civil War started in August of 1927 between the government-backed Kuomintang and the Communist Party of China. The massacres and mass atrocities carried out by both parties resulted in more than 8 million casualties by 1950.
 5. The Russian Civil War
  The Russian Civil War claimed the lives of more than 9 million people — 8 million of whom were civilians. The war spanned from 1917-1922 — immediately after the Russian Revolutions of 1917 — and it was fought between opposing political factions, namely the Red Army and the White Army.
 6. The Dungan Revolt
  The Dungan Revolt was a war fought between the Hans (Chinese ethnic group native to East Asia) and the Huis (Chinese Muslims) in 19th-century China during the Qing Dynasty. There were approximately 20 million war-related deaths, mostly caused by famine and migration brought about by the war.
 7. An Lushan Rebellion
  The An Lushan Rebellion was a rebellion against the Tang Dynasty of China between 755 A.D. and 763 A.D. Although it is difficult to accurately report the death toll, census reports taken the years following the war imply that around 36 million people were killed, or about two-thirds of population of the empire.
 8. první světová válka
  The First World War was fought between the Allies and the Central Powers. The war lasted 4 years — from 1914 to 1918 —but it was responsible for around 18 million deaths. Of the 18 million deaths, about 11 million were military personnel and about 7 million were civilians.
 9. Taipingská vzpoura
  Yet another war in China, the Taiping Rebellion was another large-scale rebellion that was fought between 1850 and 1864. The war was fought between the Qing Dynasty and the Christian millenarian movement of the Taiping Heavenly Kingdom. Although there isn’t an exact number, most estimations have the Taiping Rebellion responsible for 20-30 million deaths.
 10. The Qing Dynasty Conquest of the Ming Dynasty
  The transition from the Qing Dynasty to the Ming dynasty was anything but peaceful. The rebellion waged for over 60 years— from 1618 to 1683 — and resulted in the deaths of 25 million people. What started as a relatively small rebellion in northeastern China ultimately resulted in one of the country’s deadliest conflicts as well as one of the deadliest wars in history.
 11. The Second Sino-Japanese War
  The Second Sino-Japanese War was waged between 1937 and 1945 between the Republic of China’s National Revolutionary Army and the Imperial Japanese Army. It is widely believed that the war began with the Marco Polo Bridge Incident and it later escalated to an all-out war that resulted in 25 million civilian deaths and over 4 million Chinese and Japanese military deaths.
 12. druhá světová válka
  World War II was a global war that spanned from 1939 to 1945. The war pitted the Allies and the Axis power in the deadliest war in history, and was responsible for the deaths of over 70 million people. Known for its genocidal campaign against the Jewish people, the war was also responsible for the deaths of more than 50 million civilians.

An End to War

As John F. Kennedy famously said, “Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind.” The deadliest wars in history are all a testament to that sentiment — it is a repeating pattern with very costly end results. The last large-scale war, World War II, was responsible for the deaths of nearly 70 million people.

With the ever-advancing technology in the modern world and a booming population, the next war will undoubtedly bring about an unprecedented amount of deaths. Let history be a teacher so that we can avoid committing the same mistakes, and put an end to conflict once and for all.