Specializace práce mezi starověkými Mayy

Specializace práce mezi starověkými Mayy


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jak specializovaní byli dělníci mezi starověkými Mayi? Kopala by stejná osoba zavlažovací příkopy a zasadila kukuřici? Šel by stejný člověk do bitvy a lovil v lese? Šli by jadeitní řezbáři do války? Sklidili by architekti kakao?

Konkrétně mě zajímá klasická mayská civilizace.

(Upravit: Díky objasňující otázce Marka C. Wallace jsem uvedl příklady kvalifikované práce spolu s nekvalifikovanou prací.)


Článek wiki o Mayan Trade má dobrý přehled o mayské sociální struktuře. V podstatě:

Mayové se spoléhali na silnou střední třídu kvalifikovaných a polokvalifikovaných dělníků a řemeslníků, kteří vyráběli jak zboží, tak specializované zboží.

Měli také velkou základnu otroků a nevolníků - zemědělských specialistů. Členové šlechty měli specializované dědičné role: vojenští vůdci, správci farmy, výběrčí daní atd.

Na armádu existuje určitý rozdíl v názorech - válčení vedla buď elita, nebo pro ni; nebo to byla povinnost všech sociálních vrstev a význačná vojenská služba vyústila v sociální podporu.


Mayská civilizace

Prvními lidmi, kteří obsadili poloostrov Yucat a aacuten, byli lovci a sběrači, kteří dorazili asi před 11 000 lety. Tito kočovní lidé žili v malých rodinných skupinách. Kolem 2500 před naším letopočtem začali pěstovat kukuřici a opustili kočovný způsob života, aby se usadili ve vesnicích obklopených kukuřičnými poli.

Mayové vytvořili ornou půdu pomocí techniky „slash-and-burn“ k vyklízení lesů. Zasadili kukuřici a sekundární plodiny, jako jsou fazole, tykve a tabák. Na vysočině na západě terasovali svahy na svazích hor v nížinách, vyklízeli džungli k výsadbě. Po období dvou let přesunuli svá pole na nová místa a nechali stará pole deset let ležet ladem, než je znovu použili.

Žili v malých vesnicích sestávajících z domácích sloučenin obsazených početnými rodinami. Jejich domy se doškovou střechou byly obvykle jednopokojové chatrče se stěnami z propletených dřevěných kůlů pokrytých zaschlým bahnem. Tyto chaty sloužily především ke spaní každodenních prací, jako je vaření, které probíhalo venku v centrální komunální budově. Dělba práce mezi muži a ženami byla jasně definována: muži se starali o stavbu chatrčí a péči o kukuřičná pole a ženy připravovaly jídlo, vyráběly oděvy a staraly se o domácí potřeby rodiny. Tyto starodávné metody hospodaření a rodinné tradice přetrvávají po staletí a v mnoha venkovských komunitách jsou i nadále dodržovány.

Ve středním předklasickém období pravděpodobně Olmecké víry a představy o hierarchických metodách organizování společnosti pronikly do mayské populace. Jižní Mayové v horských údolích se rozhodli sjednotit pod vysokými náčelníky králů, ale většina nížinných Mayů odolávala tlaku, aby se přizpůsobila, a dala přednost kmenovým konfederacím, které nad svými vesnickými patriarchy neuznávaly žádnou moc. Pozdní předklasická doba byla svědkem vzniku ahau, neboli vysoký král, a vzestup království v mayských zemích. Po dalších tisíc let vládly mayskému životu zásady královského majestátu.

V každém mayském království byla společnost hierarchicky organizována, včetně králů, šlechticů, učitelů, zákoníků, válečníků, architektů, správců, řemeslníků, obchodníků, dělníků a zemědělců. Kromě hlavního města se odlehlé dceřiné společnosti pohybovaly od velkých měst až po vesničky a zemědělské podniky rozšířené rodiny.

Může existovat několik důvodů, proč se Mayové odstěhovali z malých zemědělských komunit ovládaných místními úředníky do složitých království klasického období. Nalezení způsobů shromažďování dešťové vody a vytváření více orné půdy pro zemědělství hrálo hlavní roli v uskutečnění těchto změn. Byla organizována značná pracovní síla, která stavěla a udržovala vodní díla (nádrže, cisterny a kanály) a ošetřovala kukuřičná pole. Tyto inovace připravily půdu pro zvýšenou produkci potravin, vytvářející přebytek, který vedl k posílení obchodu se sousedními státy a následnému růstu populace. Potřeba vlády spravovat složitost rozšířených městských a venkovských aktivit může částečně vysvětlit, proč Mayové přijali krále za hlavu státu.

 • eskalace nepřátelství později v klasickém období
 • vysoká cena zvýšené války
 • náklady na údržbu králů a šlechticů a na stavbu vyšších a propracovanějších chrámů
 • a praxe přijímání obyčejných lidí za lidské oběti (v raném klasickém období byli jako lidské oběti používáni pouze králové a zajatí šlechtici).

Severní Mayové také přešli do nové fáze, když se dostali pod vliv svých toltéckých sousedů a dalších skupin, které se usadily na Yucat & aacuten. Tato éra pokračovala až do příchodu Španělů v roce 1541, který zahájil temné období, které bylo svědkem pálení mayských knih a pokusů o vymazání mayského náboženství.

VAŠE ZEMĚ. VAŠE HISTORIE.
VAŠE MUZEUM.


Otroctví spravedlnosti

  Aztécká říše se nacházela v dnešním Mexiku. Byli zemědělsky neuvěřitelně vyspělí a vyvinuli zavlažovací metody mnohem dříve než jejich evropští protějšky. Ačkoli byla říše obrovská a bohatá, mnoho Aztéků by ze svých uprchlo

Otroctví v aztécké společnosti bylo v některých ohledech humánnější než v západních kulturách. Zatímco někteří otroci byli potrestáni jako zločinci nebo váleční zajatci, jiní kvůli ekonomickým těžkostem prodali sebe nebo své děti do otroctví. Otroci se mohli osvobodit splacením jejich kupní ceny. Mohli se oženit a vlastnit majetek a jejich děti se narodily svobodné.

Aztécký trh s otroky (vpravo) (Historia … de Nueva España). Otrok má kolem krku dřevěný obojek, což by mohlo naznačovat buď špatné zacházení ze strany majitele, nebo špatné chování otroka. Otrok s límcem by mohl získat svobodu vběhnutím do paláce vládce.


Obsah

Novinář John Noble Wilford poznamenává, že důkazy o tržní aktivitě ukazují vyspělou ekonomickou strukturu. Archeolog Richard Terry použil metodu chemické analýzy k porovnání půdy ruin Chunchucmil, starověkého města Maya, s půdou moderního, nezpevněného trhu v Antigua, Guatemala, a odhalil, že to bylo pravděpodobně kdysi pulzující trh. [5] Srovnáním hladin fosforu poskytuje tato „chemická analýza půdy další řádky důkazů, které změnily způsob, jakým uvažujeme o starodávných obchodních vzorech Mayů. Tradičně jsme si mysleli, že za distribuci zboží je odpovědný systém daňových poplatků. To ale ukazuje že Mayové měli nejen tržiště a tržní hospodářství, ale také důležitou střední třídu obchodníků. “ [5]

Ruiny Chunchucmilu ukazují, že „pomocí vylepšených metod analýzy chemie starodávných půd bylo zjištěno, kde před 1500 lety stálo ve městě Maya na mexickém poloostrově Yucatán velké tržiště“. [6] Jedná se o jedno z mnoha archeologických nalezišť, které ukazují důkazy o používání tržišť a vyspělých obchodních sítí. Spondylus shell a Jadeite, které nepatří do místních oblastí, byly nalezeny ve velkém počtu archeologických nalezišť a pohřebišť předkolumbovského období, které dokazují existenci komplexních obchodních sítí. Přesto při získávání těchto luxusních materiálů můžeme vidět větší hierarchický rámec pro mayský obchod. Centrální debata mezi mayanisty se vedla o povaze politické organizace Classic Maya a o tom, jak byla spojena s ekonomickými systémy uvnitř a mezi občanskými řády. [7]

Maya politická ekonomie Upravit

Klasické chápání mayské politické a ekonomické organizace vyplývá, že výroba a distribuce bohatství byly do značné míry řízeny elitou, [8] kvůli udržení moci a ověření jejich pozice v sociální hierarchii. [9] Kontrola luxusního dobra a jeho produkce je přirovnávána k „materializaci ideologií a rituálů“. [10] V kontextu ideologie tato kontrola produkce umožňuje elitě „manipulovat a rozšiřovat ideologii“, což z ní činí zdroj síly, který může „mít materiální podobu a být ovládán dominantní skupinou“. [8]

Japonský archeolog Kazuo Aoyama však poukazuje na důkazy naznačující, že mezi těmito sociálními rolemi existuje větší plynulost. [9] V klasickém období Aoyama předpokládá, že elita i řemeslníci měli více sociálních identit a rolí v integrovaném systému, kde se elita účastní „připoutané a nezávislé řemeslné výroby“. [9] Tento důkaz by povýšil společenské postavení řemeslníků nad rámec toho, co se obvykle předpokládá u klasických Mayů.

Politická autorita prostřednictvím kontroly výroby luxusních předmětů také dává elitní třídě „de facto kontrolu“ nad jejich distribucí. [10] Ačkoli archeologické důkazy jsou stále relativně předčasné na nějaké rozsáhlé závěry, bylo učiněno několik hypotéz, které by pomohly vysvětlit, jak mohly elity ovládat mayské produkční systémy:

 1. „Připojená specializace“, pokud jde o produkci na povel pro elity. [11] Sponzorovaná výroba elitou jim umožňuje udržovat vysoký stupeň kontroly nad řemeslníky a distribucí produktu. Toho lze dosáhnout zřízením připojených zařízení nebo prováděním výroby v jejich vlastních domácnostech. [10]
 2. Mohou sbírat hotové nebo polotovary z neelitních domácností v rámci nebo mimo své občanské řády prostřednictvím různých těžebních nebo výměnných mechanismů. [10] To vyžaduje politická ujednání a zavedený systém směnného obchodu, a tedy nějaký mechanismus, který připomíná tržiště.
 3. Formou domácí ekonomiky, kde se neelitní domácnosti zabývají výrobou, když jsou dostupné zdroje. Elita jako taková bude muset zavést proces převzetí kontroly distribuce hotových výrobků, aby si udržela svůj povznesený stav. [10] V této souvislosti jsou výroba a směna dvěma stranami téže politické mince a elity je společně využívají k akumulaci zdrojů a výkonu kontroly nad svými příslušnými populacemi. [12] Tuto hypotézu o domácí produkci na úrovni domácností podporují archeologické a etnografické důkazy ve Střední Americe. [10]

Bohužel existuje jen málo zbývajících důkazů o rozsáhlé elitní správě luxusního zboží, které lze nalézt především z drancování nebo vykopávek pohřebišť. Tento archeologický problém je pravděpodobně způsoben zvláštnostmi spojenými s luxusním zbožím, které je ze své podstaty vystrašeno ctností a často je vyrobeno z „exotických“ surovin - což jim dává jejich vnitřní hodnotu. [10] Důkazy o konkrétní absenci mimo elitní pohřebiště dokládají závěr, že poskytování tohoto luxusního a rituálního zboží fungovalo jako „palácové hospodářství“, přičemž došlo k jejich výměně mezi vládci a jejich ušlechtilými řemeslníky na dlouhé vzdálenosti, aby k ověření sociálních aliancí a politických uspořádání. upevnit sociální aliance a politické uspořádání. [13] To znamená, že proti této hypotéze byly také vzneseny argumenty, že ve skutečnosti došlo k neelitní účasti na jejich výrobě, což se propůjčovalo struktuře více tržního hospodářství. [10]

Předvídatelně výzkum na starověkých mayských lokalitách ukázal nepřiměřené přidělení nejvyšší kvality a nejexotičtějšího zboží elitě. To znamená, že existují důkazy, že toto zboží bylo distribuováno více v oblastech, kde se přirozeně nacházejí suroviny. Například jadeitové předměty byly v mayském království všeobecně považovány za cenné, ale jejich funkce se lišila povahou utilitarismu i náboženského vyznání díky svému blízkému vztahu k „dechovému duchu“, nefrit také zastával funkci pohřebního obřadu a rituální čarování bohů a předků. [14]

Chunchucmil jako tržní ekonomika Upravit

Chunchucmil je klasické mayské město na severozápadě Yucatanu v Mexiku.

Klasická mayská naleziště v nížinách poloostrova Yucatán má mnoho příkladů monumentálního umění a architektury v centrálních posvátných prostorách, zatímco archeologické důkazy naznačují, že jejich politické ekonomiky byly do značné míry centralizované. [15] To znamená, že převážně rané klasické naleziště Chunchucmil trčí jako anomálie. Přestože je městská populace jedním z největších a nejhustěji zabalených na jakémkoli místě Mayů, obývá jednu z nejvíce depauperovaných zemědělských krajin. Tyto prvky vedle sebe vedly archeologický výzkum k závěru, že Chunchucmil měl komercializovanou ekonomiku [15], což je v přímém kontrastu se strukturou "palácové ekonomiky" podrobně popsanou v předchozí části. Toto tržiště fungovalo nejen jako centrální směnárna dováženého zboží, ale také jako místo pro servis obchodníků podél nejaktivnější mezoamerické námořní obchodní cesty a pro směrování dálkových obchodních položek na místa ve vnitrozemí poloostrova [15 ] [16] Bylo zjištěno, že tržiště bylo s periferií spojeno několika silnicemi, takže centrální poloha byla snadno dostupná obchodníky. [17]

Geochemická analýza [15] Bruce Dahlina v lokalitě ukázala korelaci mezi koncentracemi fosfátů a zarovnáním hornin, což dále naznačovalo orientaci trhu. Místo bylo mapováno jako řady skalních zarovnání a nízké skalní hromady. Zdálo se, že jde o připravený povrch náměstí položený na vrchol těchto skalních hromádek (o tloušťce mezi 20 a 50 cm), což poukazovalo na závěr, že se jedná o základy velmi malých efemérních struktur, konkrétně o tržiště. Vzorky půdy z tohoto venkovního trhu odhalily, že koncentrace fosfátů byly až 20krát vyšší než v kontrolních půdních lokalitách ve zbytku Chunchucmilu. Kromě toho existoval konzistentní pás velmi vysokých hodnot fosfátů, který byl zhruba izomorfní (podobného času) s dlouhou řadou zarovnání hornin a skalními hromadami. Tento vzorec byl srovnatelný s moderním trhem v Antigua v Guatemale, kde řady stánků na trhu měly také výrazně vysoké hladiny fosfátů. Vysoké hodnoty fosfátů mohou naznačovat, že zde byla po značnou dobu vyměňována a/nebo vyřazována (možná dokonce jako funkce likvidace odpadu) velká množství potravin a jiných organických látek. Centralizovaná povaha ukazuje, že toto je místo setkávání a možná důkaz trhu.

Organizace práce Upravit

Experimentální studie [18] prehistorické stavby a doprovodné organizace práce používala jedinečnou metodiku odvozování lidského chování kvantifikací fyzických aktivit indiánů Navajo zaměstnaných jako zedníci v projektu stabilizace Ruins, na klasickém místě Pueblo Bonito v Národním památníku Kaňon Chaco , severozápadní Nové Mexiko. Prostřednictvím nepřímé nebo respirační kalorimetrické analýzy různých fází stavební činnosti studie zobrazila potenciální strukturu práce, která by odrážela strukturu starověkých dělníků z Puebloanu, kteří původně stavěli místo Pueblo Bonito. Metodika odhalila, že stavební činnosti by byly složeny z relativního měřítka produktivity, zejména s ohledem na věk a související úsilí neexistuje žádná individuální korelace mezi věkem a produktivitou. Místo toho existovaly větší důkazy o využití vlastní produktivity jednotlivých pracovníků. To znamená, že zdanění práce se mohlo u jednotlivých osob lišit.

Redistributivní ekonomika, která je založena na principu reciprocity, obvykle vylučuje kompenzaci, jak se obvykle předpokládá u starověké mayské ekonomiky. William Rathje [19] tvrdí, že změny v materiální kultuře z Pre-classic na Post-classic Maya mohly odrážet změny politiky týkající se provozních nákladů. Poznamenává, že v materiální produkci peruánské kultury Moche je pozorován posun od kvality k kvantitativnímu důrazu, což odráží zvýšení sociální mobility a změny kulturní symboliky. Tyto faktory mají potenciálně významný vliv na nákup a přípravu stavebních materiálů. Přesto je stále nejasné, co určovalo strukturu kompenzace, pokud vůbec.

Hlavním faktorem, který udržel mayská města v ekonomickém růstu, byl obchod. Tento systém byl formou obchodu na volném trhu, kromě velkých měst, ve kterých měla místní vláda přímou kontrolu nad obchodními sítěmi a ekonomikou. V těchto větších městech téměř vždy existovaly trhy se spojením po celé Střední Americe, včetně interakcí s Olmecem a Teotihuacánem. [20] Všechny položky v celém mayském světě se v různých regionech lišily hodnotou, pravděpodobně rostly v hodnotě dále od své rodné oblasti, kterou procestovala. Prestižní položky a existenční položky tvořily komerční zboží Mayů. Prestižní předměty byly předměty jako nefrit, zlato, měď, extravagantní keramika, rituální předměty a jakékoli další položky, které vyšší třída používala jako symboly stavu. Položky na živobytí byly prostředky používané denně, jako oblečení, jídlo, nářadí, keramika, sůl, litický materiál atd. [20] Obchodníci rostli v období Pr Classic a Classic a byli přímo odpovědní za růst ve střední třídě a elita mayských komunit. Střední třída nemusí být nutně spojena se samotnými obchodníky, ale naopak s tím, že jejich povolání je díky přítomnosti obchodníků ziskové. Ať už to byly kakaové boby, obsidián nebo dovednosti jako keramika a litika, obchodníci usnadňovali růst povolání v celém mayském světě.

Keramická ekonomika a obchod Upravit

Výzkum naznačuje, že starověké mayské ekonomické systémy byly mnohem složitější a hierarchie byla pravděpodobně rámcem, který podporoval rozmanitost distribučních sítí nebo sfér, což znamenalo různé stupně ekonomického zapojení ze strany řady lokalit nebo komunit. [21]

Značky petrofabric se používají ke klasifikaci mezoamerické keramiky podle jejích hlavních prvků - každá komunita má jedinečný recept, každý keramik musí přimíchat své přísady, zatímco stejné tvary nádob dávají smysl hrnčířské komunitě. Archeologové se často musí spoléhat na technické, stylistické, tematické a formální podobnosti [22], ačkoli jedním aspektem, který je často nevystopovatelný, je jeho původ. Místo toho keramika představuje odlišné umělecké tradice, katalogizované pomocí diagnostických geografických a časových atributů.

V regionu Belize River Valley archeolog Persis Clarkson [23] zjistil, že v pozdní klasice pro místní keramiku existují přinejmenším dva různé distribuční vzorce obchodu. Jedna sféra obchodu vykazovala rovnoměrné rozložení „kalcitových petrofabric“, čímž byla přítomna na každém místě studovaném v údolí. Za druhé, oblast obchodu byla identifikována jako exkluzivnější pro distribuci „žulových petrofabric“. Oba byli odhodláni vyrábět lokálně, ale rozdíl v distribuci na základě jejich prevalence mezi různými místy naznačuje, že účast v distribučních sférách pro místa v údolí Belize se lišila v závislosti na jejich rozsahu, složitosti a přístupu ke zdrojům. [23]

Důkazy o popelu na bázi keramiky v této oblasti navíc naznačují, že tato společenství byla v určitém měřítku zapojena do širší sféry ekonomické výměny, protože tyto „sopečné petrofabriky“ byly pravděpodobně mimoregionálním dovozem. [23] Petrografické a kontextové důkazy také naznačují, že s těmito petrofabrikáty se obchodovalo spíše jako s plně tvarovanými nádobami než s dovozem surového popela do oblasti údolí nebo prostřednictvím místního získávání sopečného popela. Dovoz surového popela je nepravděpodobný, protože by byly nutné dlouhé cestovní vzdálenosti ke zdrojům popela, ale v etnoarcheologických studiích neexistují žádné stopy. [22]

Tato zjištění jsou v souladu s existencí ekonomických vztahů většího rozsahu a složitosti, než se tradičně předpokládalo. Tato archeologická studie lokalit v údolí řeky Belize poukázala na účast v ekonomických sférách různých měřítek, což naznačuje velmi složitou ekonomiku: intraregionální, regionální a mimoregionální. Data také naznačují přítomnost regionálních trhů nebo určitý typ přerozdělovacího systému, v němž obíhá lokálně vyráběná keramika i regionální dovoz. [22]

Mayové měli extrémně bohatou paletu zdrojů, které tvořily její měnu. Kakaové boby, mořské mušle, kukuřice, chilli papričky, maniok, amarant, palmy, vanilka, avokádo, tabák a stovky dalších zdrojů byly snadno dostupné pro zintenzivnění a případný obchod napříč mayskými skupinami, přičemž každý zdroj stoupá a klesá v závislosti na jeho vzácnost. Je důležité si uvědomit, že zemědělství začalo kolem roku 3000 př. N. L. Kukuřicí a fazolemi, které začaly lomít a pálit, poté jednotlivé zahrady a nakonec vyvýšily terasy v celé komunitě Mayů. Kromě toho nebyla metalurgie v Mezoamerice používána asi do roku 600 n. L. [24] Při výrobě litických nástrojů byl použit obsidián, jadeit a další horniny a minerály.

Mezi nejdůležitější zboží, které obíhá v dálkové obchodní síti, patřilo peří sůl, obsidián, nefrit, tyrkys a quetzal. Velká tržní centra ve velkých mayských městech fungovala jako centra přerozdělování, ve kterých mohli obchodníci získat zboží k prodeji ve více menších městech. [25] S většinou existenčních položek se obchodovalo v rámci hlavního městského tržního centra. Mezitím si elitní třída objednala předměty pro elitní třídu, jako jsou vzácná peří, spondylus a jadeit. [26]

Upravit Jadeite

Jediné geologické zdroje mezoamerického nefritu byly v oblasti Mayů, konkrétně v údolí řeky Middle Motagua ve východní vysočině Guatemale. Kvůli svému přirozenému výskytu v mayské oblasti hrála jade pochopitelně hlavní roli v klasické mayské ekonomice a měla náboženský význam. Nedávné terénní práce v údolí řeky Middle Motagua i v dalších oblastech dokumentovaly zbytky nefritových dílen a existenci dálkového obchodu se surovým i zpracovaným nefritem v období klasického Maya. V této době byl kámen symbolicky spojován se zemědělstvím a morálkou, často byl vytesán, aby znamenal centrum světa, boha kukuřice nebo nesmrtelných předků, zejména kvůli umístění do pohřebních komor. Základní význam mayského nefritu lze vysledovat do dřívější olmecké kultury, což z něj činí trvalý most mezi tradicemi formativního a pozdějšího klasického období. [27]

Přítomnost „monumentálních stavebních programů“ v oblasti nesoucí jadeity v údolí řeky Middle Montagua naznačuje určitou úroveň elitního managementu, ale toto již není považováno samostatně, další vykopávky místa poukazují na významné důkazy aktivit produkce nefritu i nepracujících domácností. Organizace výroby luxusního zboží je považována za jemnější, než se dříve předpokládalo. To zpochybňuje předpokládanou jednoduchou dichotomii mezi bohatstvím a výrobou užitkového zboží, což dále komplikuje naše chápání těchto předkolumbovských ekonomik. Uznání instrumentální úlohy, kterou elitní i neelitní domácnosti hrály jako výrobní jednotky užitkového a bohatství, je zásadní pro jakoukoli rekonstrukci organizace starověkých mayských systémů výroby řemesel. [7] Nicméně existují důkazy o regionálních obchodních sítích pouhou skutečností, že tento typ jadeitu byl nalezen exportován do celé mayské a větší mezoamerické a karibské oblasti, ale byl také znázorněn na keramice zdokumentované z těchto osad. Tento obchod je příkladem dovážené usulutanské keramiky, která byla nalezena v lokalitě Vargas IIA, něco přes kilometr jižně od Guaytanu. [27] Je charakteristický pro pozdní předklasiku a jedná se o místně vyráběné imitační nádoby ve stylu usulutanů, které tak ukazují povědomí o těchto kulturách a jejich souvisejících stylech, které mohou fungovat pouze obchodem. [27]

Studie naznačují, že důkazy o osídlení s krátkou okupací v členitých horních údolích mohou být spojeny se zvýšenou poptávkou po jadeitu, který nebyl dále po proudu k dispozici. [28]

Mayanist Erick Rochette [7] používá produkci jadeitu k ukázání nuancí interakce mezi elitou a neelitou v mayském kontextu. Tvrdí, že tato konkrétní surovina byla v této oblasti středního údolí řeky Montagua hojně k dispozici a bylo by extrémně obtížné ji kontrolovat, říká se, že se „objevuje v kapsách v celém údolí“ z okolních hor [7] To platí i dnes, protože si udržuje svoji dědictví jako konzistentní zdroj jadeitu v regionu. Bez této přímé kontroly výroby, nebo spíše přístup k surovému jadeitu, komplikuje naše chápání elitních/neelitních vztahů v údolí Middle Motagua. [7]

Současné důkazy naznačují, že výroba jadeitu měla jen málo společného s místní hierarchií, a zároveň si v určitém měřítku udržela roli na každém místě, které bylo v údolí vytěženo. To znamená, že obstarávání nemuselo být efektivně řízeno elitou. V konečných produktech však existovala jasná hierarchie, takže dovednost řemeslníků byla schopna stratifikovat výrobu tak, že distribuce nejsložitějšího a jedinečně vytvořeného jadeitu mohla být elitou stále omezena, možná dokonce vytvořena jako součást „sponzorované výroby“. aranžmá “elit. [29] Z jadeitových artefaktů, které byly nalezeny ve středním údolí Motagua, se funkčně nahromadily jadeitové korálky, které by pravděpodobně elita použila ke kvantifikaci svého sociálního postavení. To by bylo považováno za „jednoduché“ a „nízké hodnoty“, ale bylo to také zjištěno v neelitních domácnostech v mayské nížině, což pravděpodobně dokazuje rané formy regionální měny. [30] To by doplnilo ekonomickou teorii, že k měně dochází, když je materiál volně přístupný všem, může být kvantifikován a je tedy široce přijímán. [31] Tato hypotéza je však stále primitivní a nebyla splněna s jasným konsensem.

Obsidian Upravit

Široká distribuce a téměř univerzální použití obsidiánových kusů nalezených na severních mayských lokalitách naznačuje, že nebyla získána výhradně elitní redistribucí, která by stékala skrz seřazené kinematografické skupiny [32], ale spíše cirkulovala v rámci lokality prostřednictvím přímých výměn nebo trhu transakcí. Ačkoli jeho dovoz mohl být řízen elitními prostředníky, [33] můžeme bezpečně dojít k závěru, že s obsidiánem nebylo zacházeno jednoduše jako s bohatstvím, protože většina obsidiánových čepelí, které vstoupily na místo, byla použita a nalezena v prostředích a jiných běžných domácnostech . [32]


Mayští farmáři

Mayská společnost se velmi spoléhala na tvrdou práci zemědělců. Obdělávali půdu, pěstovali plodiny a produkovali dostatek jídla pro celou populaci daného mayského města. Přitom museli zemědělci využít techniky lomítka a vypalování a vysoce efektivně využívat dostupnou vodu. Mayští farmáři neměli žádné sofistikované nástroje, ani neměli žádná břemena. Pole byla vyčištěna pomocí kamenných seker, zatímco semena byla vysazena pomocí jednoduchých tyčinek. Srážky byly v mayských regionech nespolehlivé, takže zemědělci často museli přicházet s inovativními metodami, aby splnili své požadavky na potraviny.


Číslo kurzu

Název kurzu

Americké vysokoškolské vzdělávání a vysokoškolské zkušenosti

Městské vzdělávání v USA

    Chicanas/os a Latinos in Education: Policy, Practice and Challenges to Equity

Jazyk, kultura a vzdělávání
(Cross-listed SOCI 117)

Historie, politika a teorie dvojjazyčného vzdělávání

Sociální organizace vzdělávání

Úvod do výuky a učení se základům
(Základní požadavek: EDS 139)

Úvod do akademického mentoringu studentů základních/školních škol
(Základní požadavek: EDS 139)

Úvod do vzdělávání v raném dětství
(Základní požadavek: EDS 139)

Poradenství, mentoring a akademické poradenství (Pre K až 12. stupeň)

Práce s nově příchozími komunitami v San Diegu

Úvod do akademického doučování studentů středních škol
(Základní požadavek: EDS 139)

Úvod do výuky a učení zaměřeného na konkrétní disciplínu
(Základní požadavek: EDS 139)

Úvod do akademického doučování na Charter Schools
(Základní požadavek: EDS 139)


El Mirador, ztracené město Mayů

Kdybychom cestovali po souši, trvalo by to dva nebo tři dny, než bychom se dostali z konce cesty v Carmelitě do El Miradoru: dlouhé hodiny trestání veder a prudkého deště, bláta a komárů a možnost, že nováček v džungli v naše strana (to bych byl já, ne biologové, kteří se stali fotografy Christianem Zieglerem a Claudiem Contrerasem) by mohla šlápnout na smrtící fer-de-kopí nebo udělat něco bezduchého města, aby vyprovokovala jaguára nebo vzbudila hněv mravenců armády obývajících poslední velký pás subtropických deštných lesů ve Střední Americe.

Z tohoto příběhu

Archu biologické rozmanitosti najdete v El Mirador. Zde je zobrazena ocellated krůta. (Christian Ziegler) Vinný had s tupou hlavou. (Christian Ziegler) Motýl dáma rosita. (Christian Ziegler) Divoká zvěř žijící ve Miradorově stínu: pruhovaný gekko. (Christian Ziegler) Dobře maskovaná katydidka, která předstírá lišejník a mech. (Christian Ziegler) Červenooká rosnička. (Christian Ziegler) Nosál bělonohý. (Christian Ziegler)

FOTOGALERIE

Artefakt z El Mirador, c. 600 př. N. L. (R.D. Hansen) Vrchol La Danta —jedna z největších pyramid na světě —pokles lesním baldachýnem. „To vše bylo opuštěno téměř před 2 000 lety,“ říká archeolog Richard Hansen. „Je to jako najít Pompeje.“ (Christian Ziegler) V roce 2009 student našel štukové panely s hrdinskými postavami z Popol Vuh, posvátného textu, o kterém mnozí věřili, že byl ovlivněn španělskými kněžími, kteří jej překládali. Objev je zde zobrazen s Richardem Hansenem a dokazuje, že předcházel Španělům o tisíciletí. (Christian Ziegler) Zobrazit plnou velikost Mirador Basin (PDF) (Spread by Pedro Velasco / 5W Infographics) Portréty božstev Mayů. (Christian Ziegler) V roce 1979 objevil archeolog Richard Hansen v chrámu Jaguar Paw Temple fragmenty hrnce, které dokazovaly, že Mayové vyvinuli složitou společnost o více než 1 000 let dříve, než se dříve myslelo. (Christian Ziegler) Fragmenty civilizace: Jade vytesaná s hieroglyfy. (Charles David Bieber) Špička obsidiánové zbraně. (R.D. Hansen) Figurka od El Miradora, c. 800–900 n. L. (R.D. Hansen) Miska se zotavila z obytné budovy. (R.D. Hansen) Váza Maya. (La Ruta Maya Conservation Foundation) Replika obrazu na keramice zobrazující ženu na trůnu jaguáří kůže. (Christian Ziegler) Talíř s ptačím obrazem, o kterém se předpokládalo, že měl pro starověké Mayy mytologický význam. Sofistikovanost obyvatel El Miradoru se odráží nejen v jejich umění, ale v přesnosti jejich kalendářů, skutečnosti, že dováželi takové exotické předměty jako mušle z karibského a tichomořského pobřeží a z důkazů, že vyvinuli řadové zemědělství, aby uživili asi 200 000 obyvatel . (Christian Ziegler) Těžba dřeva a běh dobytka ohrožují povodí Miradoru. Says Hansen: "Any use of this particular area of forest other than [for] ecotourism would be, to me, the equivalent of using the Grand Canyon for a garbage dump." (Christian Ziegler) Nightfall at La Danta pyramid. "When the Maya walked away, they left everything in place," says Hansen, who believes El Mirador's residents abandoned the city after they ruined their ecosystem by clearing too much of the forest. (Christian Ziegler)

FOTOGALERIE

Mercifully, Itzamna, the supreme creator god of the ancient Maya, had favored us with a pilot named Guillermo Lozano, who was now easing his maroon-striped Bell helicopter into the air. It was a Sunday morning in northern Guatemala, late October. Next to him up front was the archaeologist Richard Hansen, the director and principal investigator of the Mirador Basin Project. About a half-hour’s flying time due north was the Mirador basin itself—a 2,475-square-mile tract of jungle in northern Guatemala and Campeche, Mexico, filled with hidden ruins that Hansen and others refer to as “the cradle of Maya civilization.”

We zipped away from the town of Flores at 140 knots. Off to the east were the spectacular Maya pyramids and ruins of Tikal National Park, which is now linked to Flores by road and draws between 150,000 and 350,000 visitors a year. We crossed a jungle-covered limestone ridge about 600 feet high. Hansen’s voice crackled over the intercom.

“This is the southern tip of the Mirador basin,” he said. “It’s shaped like a heart. It’s a self-contained ecosystem surrounded by these ridges. There are five kinds of tropical forest down there. Tikal has only two. ”

Visible below were clearings in the forest, the smoke of fires, a scattering of cattle, buildings and the occasional road.

“All this has been deforested in the last five years or so,” Hansen said over the roar of the rotor. “Any use of this particular area of forest other than ecotourism would be, to me, the equivalent of using the Grand Canyon for a garbage dump.”

After a few minutes there were no more roads or cows or any other signs of human settlement, just a few swampy open patches called civales breaking the great green quilt formed by the canopies of the 150-foot-tall ramón (breadnut) and sapodilla trees, whose trunks are slashed by skilled laborers known as chicleros for the sap used to make chewing gum. Hansen pointed out some of the sites that he and his colleagues have mapped in the Mirador basin, including the large lost cities of Tintal and Nakbe, which is one of the oldest known Maya settlements, dating from around 1000 to 400 B.C.

“See that there,” he said, pointing to a slightly raised and darker line of trees. “That’s a causeway. There’s a plastered roadbed under there 2 to 6 meters high and 20 to 40 meters wide. A sacbe it’s called—white road. It runs for about 12 kilometers from Mirador to Nakbe. It’s part of the first freeway system in the world.”

Suddenly clouds closed in, and Lozano began to climb, anxiously looking for a break in the skies. A tropical storm (named Richard, appropriately enough) was bearing down on northern Guatemala.

“There!” Hansen said. Lozano banked down toward what looked from afar to be a huge stone knoll, half swallowed in vines and trees. The pilots who first flew over the Mirador basin in the 1930s, among them Charles Lindbergh, were startled to see what they thought were volcanoes rising out of the limestone lowlands. In fact, they were pyramids built more than two millennia ago, and what we were circling was the largest of them all, the crown of the La Danta complex. At 230 feet, it is not as tall as the great pyramid at Giza, but, according to Hansen, it is more massive, containing some 99 million cubic feet of rock and fill.

We were hovering now over the heart of the ancient city of El Mirador, once home to an estimated 200,000 people and the capital of a complex society of interconnected cities and settlements that may have supported upwards of a million people. The last thing you would ever guess from a casual aerial overview was that virtually every topographical contour in the primordial forest was created not by geological and environmental forces but by the vanished inhabitants of one of the world’s foundational civilizations.

“All this was abandoned nearly 2,000 years ago,” Hansen said. “The whole thing developed before Tikal existed. It’s like finding Pompeii.”

A clearing appeared below us and we fluttered down onto a grassy strip, scattering a delegation of butterflies.

It’s a dedicated archaeologist whose affection for a place increases even after he’s gone into personal debt to keep his research and conservation work going, weathered death threats from irate loggers, had close encounters with fer-de-lances and falling trees, survived a jungle plane crash that nearly killed him, his wife and the oldest of his seven children and incinerated the only copies of his master’s thesis. By the same token it’s a versatile scientist who can enthrall audiences at Hollywood fund-raisers and bargain in flawless Spanish with muleteers hauling sacks of specially formulated Preclassic Maya mortar.

“To do this you have to be a jack-of-all-trades or an absolute idiot,” said Hansen as we sat around that first evening on the long log-and-plank benches of the dining hall, an open-sided barnlike structure with a translucent plastic roof and special gutters that funnel rainwater into a 25,000- gallon cistern. Hansen was wearing a tan cap, a grungy off-white cotton shirt and stained off-white cotton pants—light-colored fabrics make it easier to see which exotic insects might be trying to attach themselves to flesh. (I was immediately regretting my choice of dark gray trousers.)

During the Mirador field-research season, which runs from May to September, there are as many as 350 people in the camp, including scientists from some 52 universities and institutions. The archaeological work could proceed year-round but Hansen spends the off-months raising money (with the goal of maintaining a minimum annual budget ofabout $2.5 million) and preparing publications (now up to 177). He also teaches at Idaho State University in Pocatello, where he is an assistant professor in the department of anthropology and the senior scientist at the university’s Institute for Mesoamerican Research.

“If I had five minutes for every hour I’ve spent chasing dollars, I’d have another 50 publications,” he said with a sigh.

There was only a skeletal crew of workmen on hand now, along with guards Hansen had employed to ward off looters, and the camp cook, Dominga Soberanis, a short, powerfully built Maya woman who had fixed us all a supper of fried chicken and black beans on a steel sheet over a wood fire. Fresh tomatoes had come in on the helicopter, and there were pitchers of rice milk and tea brewed from the leaves of the allspice tree that grew in the ramón forest.

That afternoon, after Christian had amused himself at my expense by crying “Snake!” while fumbling in feigned horror with what looked like a fer-de-lance but proved to be a brown stick, Hansen had shown us around the camp. Tent sites, storage magazines, screening tables, a well-equipped research building adjacent to the dining hall and guest bungalows where we had stashed our gear were linked by a web of root-riddled trails. Hansen was billeted in a bungalow that also served as his office. By some modern shamanism, it had Internet access.

We wandered out to the old helicopter landing strip where campsites had been established for tourists. Some 2,000 to 3,000 visitors a year either make the trek in from Carmelita or fly in by helicopter from Flores. Rangers stationed in the area were feeding an orphaned baby spider monkey creamed corn dozens of ocellated turkeys—beautiful iridescent birds found only on the Yucatán Peninsula—were pecking at the grass. Meleagris ocellata is among the most photogenic of the 184 bird species recorded to date in the basin, which is also a key stopover for many migratory birds that travel the flyways of the eastern United States. The turkeys scrambled for cover under the trees when a pair of brown jays cried out. Their jay-dar had spotted a raptor overhead—possibly an ornate hawk-eagle (Spizaetus ornatus).

“The basin is a contained, enclosed, integrated cultural and natural system, unique in the world,” Hansen said. And a veritable ark of biodiversity with some 300 species of trees (many festooned with orchids) and upwards of 200 animal species (many endangered or threatened), from tapirs and crocodiles to five of the six cats indigenous to Guatemala. In the past few years, researchers have found two bird species—the hooded oriole and the Caribbean dove—for the first time in Guatemala, and discovered nine previously unknown moth species. Efforts to preserve the basin’s ancient ruins go hand in hand with conserving one of the world’s living treasures.

When Hansen came to the Mirador basin as a graduate student in 1979, scientists had been studying the better-known Maya sites in Mesoamerica—such as Palenque and Copán—for more than a century. El Mirador (“the look-out” in Spanish) was still largely unexplored. While some of the basin itself had been surveyed in 1885 by Claudio Urrutia, an engineer who noted the presence of ruinas grandes, the existence of El Mirador wasn’t officially reported until 1926. And it would be another 36 years before an archaeologist, Harvard University’s Ian Graham, would map and explore a portion of the area, partially revealing the extraordinary dimensions of the city.

What was most puzzling was the age of the site. Monumental architecture on the order of what had been found at El Mirador had always been associated with the Classic period of Maya history, from A.D. 250 to about A.D. 900 architecture of the Preclassic era, from 2000 B.C. to A.D. 150, was supposedly less sophisticated (as were, presumably, its political and economic systems). For nearly 40 years the only known Preclassic structure was a nearly nine-yard-high truncated pyramid excavated in the 1920s at Uaxactun, some 12 miles north of Tikal, by a Carnegie expedition. When the late William Coe of the University of Pennsylvania began excavating at Tikal in 1956, he was puzzled by the complexity of the earlier layers. In a 1963 article for the journal Expedice, he noted “things were not getting simpler” or more “formative.”

Writing up his own research in 1967, Graham, who went on to found the Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions at the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard, speculated that the poor condition of the ruins he examined at El Mirador might be attributed to an inferior brand of mortar rather than the sheer antiquity of the buildings. Examining pottery that Graham’s colleague Joyce Marcus had collected at El Mirador in 1970, Donald Forsyth (now a professor at Brigham Young University) noted that the bulk of the ceramics were in the Chicanel style—monochrome red, black or cream, with thick bodies and the rims turned outward—that clearly dated the surrounding ruins to the Late Preclassic period (300 B.C. to A.D. 150). But could such monumental public architecture really have been built 700 to 1,000 years before the zenith of the Classic period, when, scholars supposed, the Maya had achieved the organizational, artistic and technical expertise to pull off such feats?

The dig Hansen joined was headed by his thesis adviser, Ray Matheny, from Brigham Young University, and Bruce Dahlin of Catholic University. “[Hansen] was a real go-getter,” Matheny told me later. “I’m very proud of him.” Twenty-six years old at the time, Hansen had grown up in Idaho in a Mormon family, the oldest of three brothers. He got a bug for archaeology at age 6 hunting arrowheads on his father’s potato farm in Rupert. He planned to become a lawyer, but his undergraduate degree was delayed after he shattered his right leg in a ski accident. As all he needed for law school were good grades and test scores, he thought the fastest way to get them would be to major in Spanish, which he spoke, and archaeology, which he loved. Degrees in hand, he postponed law school for the chance to join an excavation north of Tel Aviv for two years, an experience that buried the lawyer and begot the archaeologist. It also turned up his wife, Jody, a scientific illustrator who first impressed him with her dogged work hauling buckets of sand. When they returned from Israel, Matheny invited Hansen to assist with a newly funded project at El Mirador.

So it was that Hansen found himself in March 1979 excavating a room on Structure 34, the Jaguar Paw Temple. The temple, one of the most intensively studied of all the ruins at El Mirador, is part of the Tigre complex in the western side of the city. Hansen had been given to understand it was most likely from the Classic period, but as he cleared the chamber, he came to the original plaster floor littered with pot fragments that had not been disturbed for centuries. “When the Maya walked away, they left everything in place,” he said. “We’ve found flakes of a stone tool right around the tool.” The potsherds had the colors and the waxy telltale feel of the Chicanel style, which dated the temple to two centuries before Christ. Hansen stared at them in disbelief.

“I realized at that moment the whole evolutionary model for the economic, cultural and social history of the Maya was wrong. The idea that the Maya slowly became more sophisticated was wrong. And I thought, ‘Man, I’m the only person in the world at this moment who knows this.’”

By morning Tropical Storm Richard had eased, but the sky was still overcast and Hansen was surprised to hear the helicopter arriving out of the clouds. “You made it! Welcome!” he cried as three Californians scurried clear of the rotor: Andre Lafleur, an officer for a land trust in Santa Cruz a travel consultant named Randy Durband and Joanna Miller, a board member of the Walt Disney Family Museum, established in San Francisco to commemorate her famous grandfather. They joined us at the dining hall for a breakfast of eggs, tortillas, beans and fried Spam. Dominga, the cook, tossed a few stale tortillas into the woods and called “Pancho! Pancho!” Duly summoned, a white-nosed coati appeared, wary and cute, striped tail high. He looked like a lanky raccoon.

Andre, Joanna and Randy had been invited by the Global Heritage Fund, a Palo Alto-based conservation group—and one of several foundations that financially support Hansen’s work in the basin, including the Foundation for Cultural and Natural Maya Heritage (PACUNAM) and Hansen’s own Foundation for Anthropological Research and Environmental Studies (FARES). The FARES board includes actor Mel Gibson, who has given several million dollars to the cause and who hired Hansen as a consultant for his 2006 Maya chase film Apocalypto.

We headed east on a dirt track in two Kawasaki all-terrain vehicles. At more than 14 square miles, greater El Mirador is three times the size of downtown Los Angeles for many years Hansen would routinely hike 10 to 12 miles a day to check on various sites. The ATVs, donated by a family of prominent Central American brewers, were much appreciated by his now 58-year-old knees. We were bound for La Danta, the pyramid complex we had circled on the flight in.

The trail climbed over what was once possibly a 60-foot-high perimeter wall surrounding a portion of the western part of the city—it was built in the Late Preclassic, Hansen said— and followed one of the elevated causeways to La Danta just over a mile east. We parked and started our ascent.

Hansen has excavated, mapped and explored 51 ancient cities in the Mirador basin. “What you had here was the first state-level society in the Western Hemisphere, a thousand years before anyone suspected,” he said. It was not just the monumental architecture of La Danta and structures at sister cities like Nakbe and Tintal that were sophisticated. The achievements of the Preclassic Maya were reflected in the way they made the leap from clans and chiefdoms to complex societies with class hierarchies and a cohesive ideology in the technical sophistication that enabled them to quarry huge limestone blocks without metal tools and move them to building sites without the wheel how they collected rainwater off building roofs and stored it in reservoirs and cisterns how they projected time in their calendars and preserved the records of their civilization in their still-enigmatic histories on stelae in images and glyphs that scholars have yet to decipher (unlike glyphs from the Classic period that have been decoded) how they constructed their homes with posts, stone and stucco decorated their teeth with jade and brownish-red hematite inlays imported exotic items such as obsidian, basalt and granite wrapped the craniums of their infants to modify the shape of their skulls and adorned themselves with shells from the Caribbean and Pacific Coast—as if civilization were keyed as much to aesthetic refinement as to written language, the specialization of labor or regimens of religious and social control.

To feed their burgeoning population, they terraced fields and carried mud up from swampy marshes to grow maize, beans, squash, cocoa, gourds and other crops. “What brought them here were the swamps,” Hansen said. And in his view it was the destruction of the swamps with their nutrient-rich mud that caused the wholesale collapse of the society sometime between A.D. 100 and 200. What killed the swamps and crippled the farms, he believes, was the runoff of clay into the marshes after the massive deforestation of the surrounding area—deforestation caused by a demand for firewood the Maya needed to make lime plaster. They plastered everything, from major temples like La Danta to their plazas and house floors, which over time got thicker and thicker, an extravagance Hansen attributed to the temptations of “conspicuous consumption.”

Hansen believes that El Mirador’s inhabitants may have initially gone to the Caribbean coast and then migrated back inland, where they finally ended up in Mexico’s Yucatán Peninsula at Calakmul, which emerged as a powerful city-state and rival to Tikal in the sixth and seventh centuries. “Mirador was known in the Preclassic as the Kan Kingdom—Kan meaning ‘snake’—and the kings of Calakmul referred to themselves as the Lords of Kan, not as the Lords of Chiik Naab, which is the original name of Calakmul,” Hansen said.

We came to the first tier of La Danta pyramid, a high forested platform of cut stone and rock fill that was some 980 feet wide and 2,000 feet long and covered nearly 45 acres.

“We calculate that as many as 15 million man-days of labor were expended on La Danta,” Hansen said. “It took 12 men to carry each block—each one weighs about a thousand pounds. We’ve excavated nine quarries where the stones were cut, some 600 to 700 meters away.”

Before long we mounted another platform. It was about 33 feet high also and covered about four acres. The trail led to a set of steps that climbed to a third, 86-foot-high platform that served as the base for a triad of an impressive central pyramid flanked by two smaller pyramids—a formidable sight with its vertiginous staircase bisecting the west face.

“You don’t find the triadic pattern before about 300 B.C.” Hansen said of the three pyramids. Based upon conversations with present-day Maya spiritual leaders, researchers believe the three-point configuration represents a celestial hearth containing the fire of creation. The Maya thought three stars in the constellation Orion (Alnitak, Saiph and Rigel) were the hearth stones surrounding the fire—a nebula called M42, which is visible just below Orion’s belt.

Archaeology at El Mirador is often less about bringing the past to light than keeping it from collapsing: Hansen spent three years just stabilizing the walls of La Danta. He had experimented to find the optimal mortar mix of finely sifted clay, organic compounds, lime, crushed limestone and a form of gritty, decomposed limestone called “sascab.” And the archaeologists decided against clearing the trees entirely off the temples as had been done at Tikal because they had learned it was better to leave some shade to minimize the debilitating effects of the sun. Hansen and an engineer from Boeing had designed a vented polycarbonate shed roof that filtered ultraviolet light and protected some of the most delicate stucco carvings on the Jaguar Paw Temple from rain.

We hiked around the base of the upper platform and climbed a cantilevered wooden staircase that zigzagged up the near-vertical east face of La Danta, which plunged more than 230 feet to the jungle floor.

The summit was the size of a decent home office. There was a surveyor’s bench mark embedded in the limestone, a fence to keep you from tumbling off the east precipice and a big leafy tree that from afar stood out like a tasseled toothpick pinned to a club sandwich. After concentrating so long on the ground, verifying that roots weren’t snakes, it was a great pleasure to lift my eyes to infinity. It was boggling to think we were standing on the labor of thousands of people from antiquity, and to imagine their vanished metropolis, the business of the city such as it might have been on a day like this the spiritual and ideological imperatives that lifted these stones the rituals that might have occurred at this sacred spot—everything from coronations to ceremonies in which priests and kings would draw blood from their genitals to spill onto paper and burn as a sacrifice to the gods.

To the west loomed the forested silhouettes of the Tigre Complex, where high on the pyramid Hansen and his team have found skeletons with obsidian arrow points in their ribs, possibly casualties of an Early Classic period battle that wiped out remnant inhabitants of the abandoned capital. Also visible were the outlines of the Monos and Leon pyramids, which along with Tigre and La Danta and the administrative complex known as the Central Acropolis, made up some of the oldest and largest concentrations of public architecture in all of Maya civilization.

I asked Hansen, if he could have anything, what would it be?

“Fifteen minutes,” he answered immediately. “Fifteen minutes here when the city was in its glory. Just to walk around and see what it was like. I’d give anything for that.”

In Maya cosmology the underworld is ruled by the Lords of Xibalba (shee-bal-BA). In April 1983, his fifth season at El Mirador, Hansen nearly met them. He boarded Professor Matheny’s single-engine Helio Courier H395 with his wife, Jody, and their daughter Micalena he was carrying the only two copies of his master’s thesis, which he’d been working on at the camp, and cash for the camp workers’ payroll.

When the plane cleared the trees it was suddenly running with the wind, not into it as a windsock had indicated, and struggling for lift. About two miles from the airstrip, the tail hit a tree, the nose pitched down, the wings sheared off, the propeller chewed through the canopy until it snapped and the plane cartwheeled across the floor of the jungle. The H395 crashed to a stop in a tree five feet off the ground, fuel leaking everywhere. Hansen sat in his seat thinking he was dead.“Get out! Get out!” Jody yelled. As they scrambled clear, they heard a tremendous whoosh and were hurled to the ground as a fireball exploded behind them, cresting high above the trees. Everyone on board had survived.

“People say, ‘Is your life like Indiana Jones?’” Hansen recalled as he showed us around the crash site. “I say my life isn’t as boring. He always jumps out of the airplane before it crashes.”

Hansen took us to see what is probably the most beautiful and significant artwork found so far at El Mirador: the Central Acropolis frieze. In 2009, an Idaho State student archaeologist named J. Craig Argyle unearthed two 26-foot carved stucco panels showing the hero twins of Maya cosmology, Hunahpu and his brother Xbalanque. They are the main protagonists in the Popol Vuh, a sacred book of myths, history, traditions and the Maya story of how the world was created. The Popol Vuh recounts the adventures of the supernaturally gifted twins, who resurrected their father Hun-Hunahpu (who had lost his head in a ball game against the evil lords of the underworld). The stucco frieze depicts Hunahpu in a jaguar headdress swimming with the head of his father.

“To find this story in the Preclassic period is beyond belief,” Hansen said, pulling back a blue tarp that covered the frieze. “For many years it was thought that the Popol Vuh creation story had been contaminated by the Spanish priests who translated it—that the Indians had been influenced by Christianity. This frieze shows that the Maya account of creation was vibrantly established for thousands of years before the Spanish got here. It’s like finding the original copy of the Constitution. I was stunned.”

El Mirador today is part of the Mirador-Río Azul National Park, which itself is part of the Maya Biosphere Reserve, an 8,100-square-mile tract of rain forest in northern Guatemala. The reserve, established in 1990, has lost nearly half of its forests in just the past ten years. The protection afforded by the national park, which was set up at the same time, is marginal at best—it covers only a narrow swath of the northern basin along the Mexico border and includes only 3 or 4 of the 51 ancient Maya cities currently mapped. “The boundaries don’t respect the hydrological, geological, geographic, botanical or cultural borders of the basin,” Hansen said. “The park only saves a small area. We’re trying to save the whole system.”

Hansen and conservationists from Guatemala and around the world are hoping the government will declare the whole basin a roadless wilderness. Hansen hopes its ancient cities will attract ecotourism and provide livelihoods for local Guatemalans, who might otherwise turn to looting, poaching or the unsustainable promise of logging despite short-term economic benefits, the industry undermines the long-term integrity of the ecosystem, as it leads to roads, cattle pastures and the destruction of habitat.

“We’re trying to give the poor campesinos [peasants] more than they have now,” Hansen said. “Every country needs wood and wood products. But the issue here is the potential for far greater economic benefits than can be generated [by logging]. There is a model that will work, and is far more lucrative economically, and has far better conservation results than anything in place now. It will need to be done right. If the area is declared a roadless wilderness, then tourists will be obligated to travel to the local communities rather than fly or drive directly to the sites. They will buy local artisan products, sandwiches, soft drinks and beers, and sleep in local microhotels, and hire local guides, cooks, mules, and rent local mountain bikes. The economic pie would get spread among the communities.”

He supports those uses of the El Mirador forest that are sustainable, such as the harvesting of renewable plant products: allspice xate, the Chamaedorea palm leaves used in floral arrangements bayal, for wicker baskets and chicle, for chewing gum.

And, of course, he supports archaeology, which has already pumped millions of dollars into the local communities of the Petén, as the region is called. Some of the guards Hansen has hired are former looters. Most of the workers hired to help excavate the ancient cities participate in literacy classes run by the Mirador Basin Project, which has also provided local schools with computers and computer training, helped install water-purification filters in villages and trained local residents to be guides. The future of the basin ultimately depends on the local people and communities.

My last evening in El Mirador I stopped in the forest not far from the Jaguar Paw Temple, where Hansen had his potsherd epiphany. It was unsettling to think how thoroughly the Preclassic capital of the Maya and hundreds of thousands of people had been silenced by time and rampant nature. The sun was hurrying away, darkness rising. Ocellated turkeys were ascending to the trees for the night, their wings laboring against the plush air. Red-eyed tree frogs were beginning to sing. Curassow birds fussed in the canopies. You could hear the cool interjections of a spectacled owl cicadas droning the croak of toucans lineated woodpeckers running their jackhammers the grunts of spider monkeys and the fantastic aspirated roar of howler monkeys, which seemed to cross the basso profundo of an African lion with the sound of metal grinding on a lathe. It always amazes me how unsentimental nature is, resoundingly here now, unbound by the past apart from what is secretly conserved in genes. It’s left to us to listen for voices that can’t be heard, to imagine the dead in that note between the notes, as in those moments when the jungle cacophony dies away and the almost-audible strains of the underworld echo in the stillness and silence of the night, until the clamor of the living starts up again.

Chip Brown is a contributing writer for the New York Times Magazine and the author of two nonfiction books. Photojournalist Christian Ziegler specializes in science and nature subjects.


Maya civilization

Maya cities were the administrative and ritual centres for regions which included the city itself and an agricultural hinterland.

The largest Maya cities were home to many people. At the major centre of Tikal, for example, within a six-square-mile area, there were over 10,000 individual structures ranging from temple-pyramids to thatched-roof huts. Tikal's population is estimated at up to 60,000, giving it a population density several times greater than an average city in Europe or America at the same period in history.

A Maya city from the Classic Period usually consisted of a series of stepped platforms topped by masonry structures, ranging from great temple-pyramids and palaces to individual house mounds. These structures were in turn arranged around broad plazas or courtyards. Maya architecture is characterized by a sophisticated sense of decoration and art, expressed in bas-relief carvings and wall paintings. At major sites like Tikal, large buildings and complexes might also have been interconnected by stone roads or causeways.

  The most impressive Maya site is likely Tikal in Guatemala. These photographs show the buildings around the Great Plaza: the Temple of the Giant Jaguar (right-hand side ca. A.D. 700), the Temple of the Masks (ca. A.D. 699), and the North Acropolis. At the heart of the Temple of the Giant Jaguar is the tomb of a high priest, buried with hundreds of offerings - vases, jade and so on. The sanctuary for worship at the top of the structure sits on a nine-tiered pyramid.

Maya cities were rarely laid out in neat grids, and appear to have developed in an unplanned fashion, with temples and palaces torn down and rebuilt over and over through the centuries. Because of this seemingly erratic pattern of settlement, the boundaries of Maya cities are often hard to determine. Some cities were surrounded by a moat, and some had defensive earthworks around them however, this was unusual. City walls are rare at Maya sites, with the exception of some recently discovered cities dating from the collapse of Maya civilization, when protective walls were suddenly thrown up around cities under siege from outside enemies.

  (left) The "Castillo" (actually a temple) and part of the walled city of Tulúm (Northern Yucatán, Post Classic period).
  (right) The Pyramid of the Magician in Uxmal (Northern Yucatán) has an unusual shape, being built on a great oval platform, but otherwise conforms to the traditional temple-pyramid form. According to Maya legend, the temple was created in the span of a single night by a child prodigy who became ruler of the land. In reality it may have taken as long as 300 years to build what we see today, for it actually comprises five structures superimposed one on top of the other.

Temple-pyramids were the most striking feature of a Classic Maya city. They were built from hand-cut limestone blocks and towered over all surrounding structures. Although the temples themselves usually contained one or more rooms, the rooms were so narrow that they could only have been used on ceremonial occasions not meant for public consumption. The alignments of ceremonial structures could be significant.

Although the temples were the most imposing structures within a Maya city, the bulk of construction at a Maya site was composed of palaces: single-storey structures built like temple-pyramids but on much lower platforms and with as many as several dozen plastered rooms. Unlike temple-pyramids, palaces often contained one or two interior courtyards.

  (left) The "Nunnery" in Uxmal, actually a palace complex, stands adjacent to the Pyramid of the Magician.
  (right) The "Palace" dominates the central area of Palenque sitting on a large artificial mound, this complex of galleries and courtyards is about the size of a standard North American city block.

There is no real agreement on what the palaces were actually used for. Rulers and other elite might have lived in them, although the rooms are cramped and spartan. Archaeologists suggest that nobles were more likely to have lived in less permanent buildings which haven't survived. Archaeologists also suggest that the cell-like rooms of the palaces could indicate that monks, nuns or priests lived there, although there is little evidence of ecclesiastical or monastic orders among the ancient Maya.

In some regions, groundwater was scarce, and large cities like Tikal would have had large man-made reservoirs to service their populations during the dry season. Many Maya sites had ball courts others had sweat baths, possibly adopted from Mexico. Important cities also had multiple stelae or pillars placed in the stucco floors of plazas, usually facing important temples and palaces. The stelae were sometimes on platforms, supporting temple-pyramids, and usually had a low, round flat-topped altar in front of them.

Typical Maya architectural features included the corbel vault and the roof comb. The corbel vault has no keystone, as European arches do, making the Maya vault appear more like a narrow triangle than an archway. It has been suggested that this unusual form exists because the Maya never mastered keystone technology. Others suggest that the lack of keystone was deliberate: the Maya vault always had nine stone layers, representing the nine layers of the Underworld. A keystone would have created a tenth layer, outside the Maya cosmology.


The Great Gate at Labna, southern Yucatán, is a fine example of Puuc-style architecture. Architects perhaps sacrificed the functionality of a "true arch" (with keystone) for the symbolism of the Maya vault. The tall structure was once free-standing, probably a ceremonial passageway between two plazas.


The Temple of the Sun, Palenque, was built by Chan-Bahlum ("snake-jaguar"), son of Pacal, ca. A.D. 690. Its roof comb had no structural function, but can be considered analogous to a headdress worn by a king. The Temple's mansard roof is decorated with the beautiful stucco figures for which Palenque is justly famous.

The Maya roof comb was a lattice of stone added despite the height of the temple-pyramids. Perhaps Maya architects didn't feel the temples were grand enough, and so added an upper extension. The roof comb was always highly decorated with painted stucco reliefs, as was the temple facade. Equally decorated were the doorways, doorjambs and facades of many other Maya structures, which were ornamented with heavy carving in stone or wood.

YOUR COUNTRY. YOUR HISTORY.
YOUR MUSEUM.


Human sacrifices

Sharer wrote that human sacrifices were made on special occasions. "Among the Maya, human sacrifice was not an everyday event but was essential to sanctify certain rituals, such as the inauguration of a new ruler, the designation of a new heir to the throne, or the dedication of an important new temple or ball court." The victims were often prisoners of war, he noted.

At Chichén Itzá, victims would be painted blue, a color that appears to have honored the god Chaak, and cast into a well. Additionally, near the site's ball court, there is a panel that shows a person being sacrificed. This may depict a ball-player from either the winning or losing team being killed after a game.


Mayan Economy Summary

Mayans were an agrarian society who traded in subsistence items such as maize and fruits. In any Mayan city, the commoners were directly engaged with agricultural lands and ensured sufficient harvests if it adequately rained. These items were imported by such Mayan cities who couldn’t grow enough crops in a given year to meet their food needs. Craftsmen were another vital part of the Mayan economy. The Mayans worked on items such as jade, obsidian, turquoise and gold. These objects were abundantly found in Mayan regions. Mayan craftsmen turned them into precious artefacts which were then exported to many other cities as part of trade deals. Mayans also traded frequently in cocoa beans, vanilla and chili peppers. Although they lacked a definite currency, cocoa was frequently used to price other objects.